@webjars

WebJars

Web Libraries as JAR Files

 • 2 Updated Jun 23, 2017
 • 1 2 Updated Jun 23, 2017
 • 1 Updated Jun 23, 2017
 • Client-side web libraries packaged into JARs

  Scala 236 45 Updated Jun 20, 2017
 • 4 7 Updated Jun 20, 2017
 • JavaScript 2 Updated Jun 18, 2017
 • ace

  Forked from vivosys/ace-jar

  A webjar (http://www.webjars.org/) for the ace editor

  2 Updated Jun 16, 2017
 • 10 11 Updated Jun 16, 2017
 • Updated Jun 12, 2017
 • JavaScript 2 5 Updated Jun 12, 2017
 • Updated Jun 12, 2017
 • JavaScript 1 Updated Jun 9, 2017
 • 1 Updated Jun 6, 2017
 • 1 Updated Jun 4, 2017
 • WebJar for Materialize (Sass version)

  1 Updated Jun 1, 2017
 • 2 5 Updated Jun 1, 2017
 • 4 Updated May 31, 2017
 • WebJar package for scandio/jvectormap forked from bjornd/jvectormap

  1 Updated May 30, 2017
 • JavaScript 16 13 Updated May 30, 2017
 • webjar for resumable.js

  1 Updated May 30, 2017
 • Updated May 25, 2017
 • Updated May 25, 2017
 • 2 1 Updated May 24, 2017
 • 7 5 Updated May 24, 2017
 • JavaScript 1 Updated May 16, 2017
 • Updated May 15, 2017
 • webjar project for editable table javascript file

  1 Updated May 14, 2017
 • 3 Updated May 14, 2017
 • 4 3 Updated May 13, 2017
 • 2 Updated May 11, 2017