Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of github.com:webkom/webkom.github.io

  • Loading branch information...
Hanse committed Mar 6, 2014
2 parents 6060939 + 6073699 commit 45c706efd06d4a712f7fe581536c4dc7efd0bf6d
Showing with 17 additions and 9 deletions.
  1. +17 −9 _posts/2014-03-05-vote.md
View
@@ -1,26 +1,34 @@
---
layout: post
-title: Vote
+title: Vote.
author: Tiborv
---
-Hei! Har du noen gang ikke hatt lyst til å måtte telle opp stemmer manuelt i 100 år, bare for å gjøre alt på nytt fordi du telte feil? Vi i webkom har løsningen! Et digitalt stemmesystem som er lett å bruke og som ikke teller feil! Nå kan du rekke å komme deg hjem, samme dag som du avholder avstemmingen! EKSDE EKSDE 10hi.
+Hei! Har du noen gang brukt 100 år på en avstemning? Har du måttet sitte og vente på at stemmene skulle bli opptalt 300 ganger til? Vi i Webkom har løsningen! Et digitalt stemmesystem som er lett å bruke og som ikke teller feil! Nå kan du rekke å komme deg hjem samme dag som du avholder avstemmingen! #genfors2k13 #plzkillmenow #webcom
</sarkasme>
-Vi har da utviklet et stemmesystem som gjør det mulig å ha kjappe og anonyme avsteminger på abakus.no. Når man stemmer, får man tildelt en kvittering som man kan bruke til å bekrefte, i etterkant, hva man har stemt på ved hjelp av verifiser-siden. Ellers så kan det nevnes at resultatsiden oppdateres med ajax slik at man ikke trenger å refreshe siden konstant…
-Ok, jeg gidder ikke å skrive mer. SNEIKS.
+Vi har utviklet et stemmesystem som gjør det mulig å holde kjappe og anonyme avstemninger på abakus.no. Når man stemmer får man tildelt en kvittering som man kan bruke til å bekrefte, i etterkant, hva man har stemt på ved hjelp av verifiseringssiden. Ellers så kan det nevnes at resultatsiden oppdateres med ajax, slik at man ikke trenger å refreshe siden konstant!
-Btw. Noen hadde vist lyst til å se hvordan kakediagrammet får sine "shades of red".
-Her nørds:
+Her er hvordan kvitteringene blir generert:
+{% highlight python %}
+
+def generate_receipt():
+ randomString = ''.join(random.choice(string.ascii_uppercase) for i in range(10))
+ lel = list(hashlib.md5("penis"+randomString).hexdigest())
+ return ''.join(lel)
+
+{% endhighlight %}
+Husk å importere hashlib, random og string.
+
+BTW: Noen hadde visst lyst til å se hvordan kakediagrammet får sine "shades of red", her nørds:
{% highlight python %}
-# encoding: utf-8
def generate_palettecolor(r, g, b, step, totalsteps):
- scalar = float(2)
+ scalar = 2.0
new_r = r + int(step * 78/(totalsteps*scalar))
new_g = g + int(step * 228/(totalsteps*scalar))
new_b = b + int(step * 238/(totalsteps*scalar))
return "rgb(%s,%s,%s)" % (new_r, new_g, new_b)
-# Returnerer fargen til et step. Hver step er en sektor i kakediagrammet
+# Returnerer fargen til et step, hvert step er en sektor i kakediagrammet.
{% endhighlight %}

0 comments on commit 45c706e

Please sign in to comment.