Permalink
Browse files

remove dummy post

  • Loading branch information...
1 parent aab56c2 commit adfc43e929a8e19af9fef6c69827bf40db62052c @Hanse Hanse committed Mar 5, 2014
Showing with 0 additions and 25 deletions.
  1. +0 −25 _posts/2014-02-20-hei-verden.md
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-layout: post
-title: Hei, verden!
-author: Hanse
----
-
-Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok. Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til å bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer.
-
-Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.
-
-{% highlight ruby %}
-# encoding: utf-8
-
-class Post < ActiveRecord::Base
- belongs_to :user
- has_many :comments
-
- validates :title, presence: true
-end
-{% endhighlight %}
-
-### Beam me up
-Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.
-
-Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.

0 comments on commit adfc43e

Please sign in to comment.