Permalink
Browse files

dummy post

  • Loading branch information...
1 parent 49e2b00 commit eeddbfbae2492378ed147df0ef9ecd07216f5a74 @Hanse Hanse committed Feb 20, 2014
Showing with 68 additions and 6 deletions.
  1. +1 −1 _layouts/default.html
  2. +12 −0 _layouts/post.html
  3. +25 −0 _posts/2014-02-20-hei-verden.md
  4. +16 −2 css/style.css
  5. +14 −3 css/style.styl
View
@@ -8,7 +8,7 @@
</head>
<body>
<header>
- <h1><a href="/">webkom</a></h1>
+ <h1><a href="/">webkom utviklerblogg</a></h1>
</header>
<section>
{{content}}
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+layout: default
+---
+<article>
+ <header>
+ <h2>{{page.title}}</h2>
+ <p class="author">Skrevet av {{page.author}} <time>{{page.date|date: "%d.%m.%Y"}}</time></p>
+ </header>
+ {{content}}
+</article>
+
+<p><a href="/" class="return-to-base">&larr; Tilbake</a></p>
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+layout: post
+title: Hei, verden!
+author: Hanse
+---
+
+Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok. Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til å bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer.
+
+Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.
+
+{% highlight ruby %}
+# encoding: utf-8
+
+class Post < ActiveRecord::Base
+ belongs_to :user
+ has_many :comments
+
+ validates :title, presence: true
+end
+{% endhighlight %}
+
+### Beam me up
+Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.
+
+Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.
View
@@ -99,7 +99,7 @@ a img {
}
html {
border-top: 10px solid #272525;
- background: #ddd;
+ background: #dedede;
}
body {
font-family: "Open Sans", serif;
@@ -119,6 +119,7 @@ body > section {
padding: 40px;
-webkit-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
+ border-top: 3px solid #ccc;
}
footer {
font-size: 14px;
@@ -138,7 +139,8 @@ h1 {
-moz-background-size: 32px;
background-size: 32px;
text-indent: 45px;
- font-weight: 700;
+ color: #555;
+ text-shadow: 0 0 2px #fff;
}
h1 a {
text-decoration: none;
@@ -155,6 +157,11 @@ h2 a {
h2 a:hover {
color: #b11b11;
}
+h3 {
+ font-weight: 700;
+ font-size: 20px;
+ margin-top: 10px;
+}
article > p {
margin-bottom: 15px;
}
@@ -194,6 +201,13 @@ pre {
body > section {
padding: 20px;
}
+ h1 {
+ text-indent: -99999px;
+ background: url("/images/logo.png") center center no-repeat;
+ -webkit-background-size: 64px;
+ -moz-background-size: 64px;
+ background-size: 64px;
+ }
pre {
font-size: 12px;
}
View
@@ -13,7 +13,7 @@ global-reset()
html
border-top 10px solid #272525
- background #ddd
+ background #dedede
body
font-family "Open Sans", serif
@@ -32,6 +32,7 @@ body
background #fff
padding 40px
border-radius 5px
+ border-top 3px solid #ccc
footer
font-size 14px
@@ -49,7 +50,8 @@ h1
background url('/images/logo.png') left 26px no-repeat
background-size 32px
text-indent 45px
- font-weight 700
+ color #555
+ text-shadow 0 0 2px #fff
a
text-decoration none
@@ -66,6 +68,11 @@ h2
&:hover
color #B11B11
+h3
+ font-weight 700
+ font-size 20px
+ margin-top 10px
+
article
> p
margin-bottom 15px
@@ -104,10 +111,14 @@ pre
padding 20px
text-align center
-
> section
padding 20px
+ h1
+ text-indent -99999px
+ background url('/images/logo.png') center center no-repeat
+ background-size 64px
+
pre
font-size 12px

0 comments on commit eeddbfb

Please sign in to comment.