Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (9 sloc) 498 Bytes
line1=Opcions configurables,11
refresh_days=Dies abans de refrescar la llista de mòduls CPAN,0,5
save_partial=Conserva el mòdul descarregat si la instal·lació falla,1,1-Sí,0-No
def_args=Arguments per defecte de Makefile.PL,0
incpackages=Inclou els mòduls Perl dels paquets de programari,1,1-Sí,0-No
incyum=Instal·la els mòduls Perl des de YUM o APT si estan disponibles,1,1-Sí,0-No
line2=Configuració del sistema,11
packages=Llista dels mòduls Perl de CPAN,0
cpan=URL de base dels mòduls de CPAN,0
Something went wrong with that request. Please try again.