Skip to content
This repository
tree: 3de25fa5e9
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 12 lines (12 sloc) 0.867 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
line0=Nastavitelné volby,11
view_condition=Zobrazit podmínku v seznamu pravidel?,1,1-Ano,0-Ne
view_comment=Zobrazit komentář v seznamu pravidel?,1,1-Ano,0-Ne
comment_mod=Uchovávat komentáře jako,1,0-# komentáře v uloženém souboru,1---vylby komnetáře
cluster_mode=Aktualizovat sborník serverů,1.0-Kdykoliv při změně,1-Pouze při uplatnění konfigurace
before_cmd=Příkaz, který má být spuštěn před změnou pravidel,3,Nic
after_cmd=Příkaz, který má být spuštěn po změně pravidel,3,Nic
before_apply_cmd=Příkaz, který má být spuštěn před uplatněním konfigurace,3,Nic
after_apply_cmd=Příkaz, který má být spuštěn po uplatnění konfigurace,3,Nic
line1=Konfigurace systému,11
save_file=Uložený soubor s IPtabulkami pro úpravu,3,Použít operační systém nebo výchozí ve Webminu
direct=Přímo editovat pravidla firewallu namísto ukládání souboru?,1,1-Ano,0-Ne
Something went wrong with that request. Please try again.