Skip to content
This repository
tree: 8a679276cf
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 10 lines (9 sloc) 0.487 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9
host=Vertsnavn det skal kobles til,3,Automatisk
port=Port det skal kobles til,3,Standard
proxy=Bruk proxy for å koble til andre verter?,1,1-Ja,0-Nei
mode=Tilkoblingstype,1,0-Telnet,1-SSH (anbefalt)
sizemode=Aplet størrelse,1,0-80x24 tegn (i standard skrift),1-Maksimum,2-Egendefinert størrelse
size=Egendefinert bredde x høyde,0
fontsize=Skriftstørrelse i punkter,3,Standard
detach=Separate vinduer,1,1-Ja,0-Nei
no_test=Test telnet eller SSH tjener,1,0-Ja,1-Nei
Something went wrong with that request. Please try again.