Permalink
Browse files

Catalan update from Jaume Badiella

  • Loading branch information...
1 parent 347ec99 commit 15a5775dda74bfbad2ce4f37d7e35786c974cf04 @jcameron jcameron committed Jul 12, 2012
View
@@ -39,6 +39,7 @@ line0.5=Opcions de carpeta,11
track_read=Porta el compte dels correus llegits/no llegits,1,1-S�,0-No
check_mod=Comprova la modificaci� de la b�stia en esborrar correu,1,1-S�,0-No
maildir_deleted=Omet els missatges marcats com a suprimits al directori de correu,1,1-S�,0-No
+noindex_hostname=Inclou el nom de host als fitxers d'�ndex?,1,0-Yes,1-No
line3=Opcions de spam,11
spam_buttons=Mostra els botons d'informe de spam de,2,list-Les b�sties,mail-Els missatges
@@ -0,0 +1,6 @@
+<header>No permetis fitxers de dispositiu</header>
+
+Interpreta els dispositius especials de blocs o caràcters al sistema de
+fitxers muntat.<br>
+<br>opcions de muntatge: dev/nodev</i>
+<hr>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<header>No permetis l'execució de binaris</header>
+
+Permet l'execució dels binaris en el sistema de fitxers muntat.<br>
+Aquesta opció pot ser útil per un servidor que té sistemes de fitxers que
+contenen binaris d'arquitectures diferents de la pròpia.<br>
+<br><i>opcions de muntatge: exec/noexec</i>
+<hr>
View
@@ -19,6 +19,7 @@ edit_err=No s'ha pogut editar el muntatge
edit_egone=Aquest muntatge ja no existeix
edit_header=Detalls del muntatge $1
edit_dir=Muntat com
+edit_usage=�s del disc
edit_swap=Mem�ria virtual
edit_size=Mida
edit_free=Lliure
@@ -32,12 +33,13 @@ edit_mount=Munta'l
edit_dont2=No el muntis
edit_unmount=Desmunta'l
edit_order=Verifica el sistema de fitxers en engegar
-edit_first=Verifica Primer
-edit_second=Verifica Segon
+edit_first=Verifica primer
+edit_second=Verifica segon
edit_adv=Opcions de Muntatge
edit_comm_opt=Opcions comunes de muntatge
edit_ext_opt=Opcions espec�fiques d'ext2/ext3
edit_nfs_opt=Opcions espec�fiques de NFS
+edit_nfs_opt4=Opcions espec�fiques de NFSv4
edit_dos_opt=Opcions de sistemes de fitxers basats en DOS
edit_hpfs_opt=Opcions espec�fiques de hpfs
edit_iso9660_opt=Opcions espec�fiques d'ISO9660
@@ -137,6 +139,11 @@ solaris_autohosts=Totes les exportacions NFS
solaris_autoxfn=Servei de Noms Federats
solaris_server=Nom del Servidor
solaris_share=Nom del recurs compartit
+solaris_lvm=Dispositiu LVM
+solaris_vg=Grup de volums
+solaris_lv=Volum l�gic
+solaris_vxfs=Dispositiu VXFS
+solaris_hfs=Dispositiu HFS
solaris_ro=Nomes Lectura
solaris_nosuid=No permetis programes setuid
solaris_grpid=Els fitxers hereten el GID pare
@@ -174,7 +181,7 @@ solaris_nrr=Ignora els atributs Unix
solaris_notraildot=Ignora punts finals
solaris_nomaplcase=Utilitza min�scules
solaris_foldcase=For�a l'�s de min�scules
-solaris_noopts=No hi ha opcions disponibles
+solaris_noopts=No hi ha cap opci� disponible
solaris_size=Mida
solaris_largebsize=Utilitza mida de bloc de p�gina gran
solaris_max=M�xima
@@ -264,7 +271,10 @@ linux_usel=Partici
linux_other=Altres dispositius
linux_ro=Nom�s lectura
linux_sync=Escriptura del buffer al sistema de fitxers
+linux_nodev=No permetis fitxers de dispositiu
+linux_noexec=No permetis l'execuci� de binaris
linux_nosuid=No permetis programes setuid
+linux_ifuser=Si els usuaris el poden muntar
linux_user=Permet que els usuaris muntin aquest sistema de fitxers
linux_check=Comprova el mode
linux_normal=Normal
@@ -305,7 +315,7 @@ linux_posix=Permet noms que nom
linux_conv2=Conversi� de salts de l�nia OS/2-Unix
linux_rock=Ignora els Atributs Unix
linux_mode=Permisos de fitxer per a CDs no-Unix
-linux_noopts=No hi ha Opcions Disponibles
+linux_noopts=No hi ha cap opci� disponible
linux_timeout=Temps d'inacci� abans del desmuntatge
linux_pid_file=Escriu el PID a fitxer
linux_secs=segons
@@ -405,7 +415,7 @@ irix_proto=Protocol NFS
irix_port=Port NFS
irix_timeo=Temps l�mit
irix_retrans=Nombre de Retransmissions
-irix_noopts=No hi ha cap Opci� Disponible
+irix_noopts=No hi ha cap opci� disponible
irix_quota=Activa quotes
irix_noatime=Actualitza els temps d'acc�s
irix_wsync=Totes les modificacions s�n s�ncrones
@@ -458,5 +468,14 @@ ecompile=S'ha produ
freebsd_eaddr=Hi falta l'adre�a del servidor o b� �s inv�lida
freebsd_eworkgroup=Hi falta el grup de treball o b� �s inv�lid
+freebsd_ide=Disc Dur IDE
+freebsd_device=Dispositiu
+freebsd_slice=Llesca
+freebsd_part=Partici�
+freebsd_scsi=Disc SCSI
+freebsd_other=Un altre dispositiu
+
+cswap_file=El fitxer d'intercanvi $1 no existeix.
+cswap_size=Crea i munta un fitxer d'intercanvi de mida
__norefs=1
View
@@ -792,6 +792,7 @@ cnf_key_buffer=Mida del <i>buffer</i> d'
cnf_max_allowed_packet=Mida m�xima de paquet
cnf_max_connections=Nombre m�xim de connexions
cnf_query_cache_size=Mida del cau de la consulta en bytes
+cnf_equery_cache_size=La mida del cau de la consulta �s inv�lida
cnf_table_cache=Taules a posar en el cau
cnf_sort_buffer=Mida del <i>buffer</i> d'ordenaci�
cnf_net_buffer_length=Mida del <i>buffer</i> de xarxa
View
@@ -78,6 +78,8 @@ update_newver=Versi
update_confirm=Instal�la-ho Ara
update_none=Cap
update_ops=S'est� construint la llista completa d'actualitzacions...
+update_rebootdesc=Un dels paquets actualitzats necessita reeengegar el sistema per a aplicar-se completament.
+update_reboot=Reengega Ara
sched_title=Actualitzaci� Peri�dica
sched_yes=La comprovaci� peri�dica d'actualitzacions est� activa.
View
@@ -47,6 +47,7 @@ index_hash=Hash
index_gist=Arbre de Recerca d'�ndex Generalitzat
index_jump=O edita la base de dades:
index_jumpok=Obre
+index_edithosts=Configura els Sistemes de Hosts Permesos
login_err=La connexi� ha fallat
login_ecannot=No tens perm�s per configurar les connexions a la base de dades
@@ -257,6 +258,7 @@ host_title=Hosts Permesos
host_desc=Quan es connecta un client a la base de dades, els hosts llistats a sota es processen per ordre fins que algun coincideix i el client �s autoritzat o denegat.
host_header=Detalls de l'autenticaci� del client PostgreSQL
host_local=Connexi� local
+host_peer=Parell de Xarxa
host_address=Adre�a del host
host_db=Bases de dades
host_user=Usuaris
@@ -279,7 +281,9 @@ host_krb4=Kerberos V4
host_krb5=Kerberos V5
host_pam=PAM
host_passwordarg=Utilitza el fitxer de contrasenyes
-host_identarg=Utilitza mapa d'usuaris
+host_identarg0=No utilitzis cap mapejat d'usuaris
+host_identarg1=Els usuaris PostgreSQL i Unix s�n els mateixos
+host_identarg2=Utilitza el fitxer de mapejat d'usuaris
host_pamarg=Utilitza el servei PAM
host_create=Crea un Host Perm�s
host_edit=Edita un Host Perm�s
View
@@ -1,7 +1,7 @@
index_title=Servidor ProFTPD
index_eproftpd=No s'ha trobat el servidor ProFTPD $1. Pot ser que no estigui instal�lat, o b� que la <a href='$2'>configuraci� del m�dul</a> sigui incorrecta.
index_eproftpd2=No sembla que el programa $1 sigui el servidor ProFTPD. Pot ser que no estigui instal�lat, o b� que la <a href='$2'>configuraci� del m�dul</a> sigui incorrecta. La sortida de l'ordre $3 ha estat: $4
-index_eversion=La versi� del servidor ProFTPD $1 no est� suportada per Webmin. Nom�s estan suportades les versions 0.99 i posteriors.
+index_eversion=La versi� $1 del servidor ProFTPD no est� suportada per Webmin.
index_econf=El fitxer de configuraci� de ProFTPD $1 no existeix o no �s v�lid. Pot ser que la <a href='$2'>configuraci� del m�dul</a> sigui incorrecta.
index_apply=Aplica els Canvis
index_applymsg=Fes clic sobre aquest bot� per aplicar la configuraci� actual enviant un senyal SIGHUP al proc�s ProFTPD en execuci�.
View
@@ -35,10 +35,11 @@ index_startmsg_wb=No sembla que els servidors Winbind estiguin en execuci
index_restart=Reinicia els Servidors Samba
index_restartmsg_wb=Fes clic sobre aquest bot� per reiniciar els servidors Winbind en execuci� al sistema.
index_restartmsg=Fes clic sobre aquest bot� per reiniciar els servidors Samba en execuci� al sistema. Aix� for�ar� l'aplicaci� de la configuraci� actual.
+index_restartmsg_wb=Fes clic sobre aquest bot� per reiniciar els servidors Winbind en execuci� al sistema.
index_restartmsg2=Aix� tamb� desconnectar� totes les connexions del servidor, aix� que si no vols que la configuraci� actual s'apliqui immediatament, hauries d'esperar 1 minut fins que Samba recarregui autom�ticament la configuraci�.
index_stop=Atura els Servidors Samba
-index_stopmsg=Fes clic sobre aquest bot� per tancar els servidors Samba en execuci� al sistema. Tots els usuaris connectats seran desconnectats per for�a.
index_stop_wb=Atura els Servidors Winbind
+index_stopmsg=Fes clic sobre aquest bot� per tancar els servidors Samba en execuci� al sistema. Tots els usuaris connectats seran desconnectats per for�a.
index_einclude=Atenci� - El fitxer de configuraci� $1 de Samba cont� la directiva $2 o $3. Aix� pot provocar que Webmin modifiqui el fitxer incorrectament.
index_stopmsg_wb=Fes clic sobre aquest bot� per tancar els servidors Winbind en execuci� al sistema.
index_delete=Suprimeix els Recursos Seleccionats
@@ -60,14 +61,7 @@ global_filedefault=Valors per defecte dels directoris compartits
global_prndefault=Valors per defecte de les impressores compartides
global_password=Contrasenyes xifrades
global_users=Usuaris Samba
-global_edit=Edita els usuaris i les contrasenyes de Samba
-global_convert=Converteix els usuaris Unix a usuaris Samba
-global_sync=Configura la sincronitzaci� autom�tica d'usuaris Unix i usuaris Samba
global_group=Grups Samba
-global_gedit=Afegeix i Edita els grups Samba
-global_gconvert=Converteix els grups Unix a grups Samba
-global_gsync=Configura la sincronitzaci� autom�tica dels grups Unix i els grups Samba
-global_winbind=Vincula'l al Domini
global_bind=Opcions Winbind
error_nosamba=No s'ha trobat l'executable servidor de samba <tt>$1</tt>. O b� el Samba no est� instal�lats, o b� la <a href="$2">configuraci� del m�dul</a> �s incorrecta.
@@ -91,6 +85,9 @@ convert_lock=Compte bloquejat
convert_passwd=Utilitza aquesta contrasenya
convert_convert=Converteix els Usuaris
convert_cannot=Els usuaris Unix no es poden convertir a usuaris Samba
+convert_who=Usuaris Unix a convertir
+convert_who0=Nom�s els usuaris o rangs d'UIDs llistats
+convert_who1=Tots excepte els usuaris o rangs d'UIDs llistats
misc_title=Opcions Miscel�l�nies
misc_debug=Nivell de Depuraci�
@@ -119,6 +116,7 @@ net_notsend=No n'envi
net_every=Envia'ls cada
net_maxpacket=Mida m�xima de paquet
net_listen=Escolta l'adre�a
+net_ip=Adre�a IP
net_socket=Opcions del s�col
passwd_title=Opcions de Contrasenya
@@ -280,7 +278,7 @@ print_queue=Ordre de mostra de la cua
print_delete=Ordre de supressi� de treball
print_pause=Ordre de suspensi� de treball
print_unresume=Ordre de represa de treball
-print_driver=Controlador d'Impressora
+print_driver=Controlador d'impressora
pshare_title1=Impressora Compartida
pshare_title2=Edici� d'Impressora Compartida
@@ -329,11 +327,15 @@ esync_egid=Hi falta el SID o RID del grup o b
mkpass_title=Conversi� d'Usuaris
mkpass_convfail=No s'ha pogut convertir l'usuari
mkpass_msg=S'estan convertint els usuaris Unix...
-mkpass_skip=ometent
-mkpass_same=�s el mateix
-mkpass_update=actualitzant
-mkpass_del=suprimint
+mkpass_skip=Om�s
+mkpass_same=Ja �s el mateix
+mkpass_update=Actualitzat
+mkpass_added=Afegit
+mkpass_del=Suprimit
mkpass_passfail=No s'ha pogut establir la contrasenya
+mkpass_user=Usuari
+mkpass_action=Acci� presa
+mkpass_skipcount=S'han om�s $1 usuaris en la conversi�.
savecopy_fail=No s'ha pogut crear la c�pia
savecopy_global=El nom 'global' no es pot utilitzar per a cap recurs
@@ -405,7 +407,6 @@ savesmb_server=Has d'introduir un servidor de contrasenyes
start_err=No s'han pogut iniciar els servidors Samba
start_fail=$1 ha fallat
-
start_err_wb=No s'han pogut iniciar els servidors Winbind
restart_err=No s'han pogut reiniciar els servidors Samba
@@ -423,7 +424,7 @@ viewu_from=Connectat des de
viewu_time=Connectat des de
viewu_pid=ID del Proc�s
viewu_msg1=Fes clic sobre un ID de proc�s de la llista per desconnectar aquest usuari.
-viewu_msg2=Actualment no hi ha cap usuari connectat
+viewu_msg2=No hi ha cap usuari actualment connectat
viewu_locks=Fitxers oberts
viewu_none=Cap
viewu_ecmd=No sembla que el programa d'estat de samba $1 estigui instal�lat al sistema. Pot ser que la <a href='$2'>configuraci� del m�dul</a> sigui incorrecta.
View
@@ -1,7 +1,7 @@
-config_dir=Directori de configuraci� de Shorewall6,0
-shorewall6=Cam� de l'ordre shorewall6,0
-actions=Fitxers d'accions est�ndards,9,40,5,\t
-macros=Directori de fitxers de macros,0
-before_apply_cmd=Ordre a executar abans d'aplicar la configuraci�,3,Cap
-after_apply_cmd=Ordre a executar depr�s d'aplicar la configuraci�,3,Cap
-display_zone_descriptions=Mostra les descripcions de zona al fitxer de regles,1,0-No,1-S�
+config_dir=Shorewall6 configuration directory,0
+shorewall6=Path to shorewall6 command,0
+actions=Standard actions files,9,40,5,\t
+macros=Macro files directory,0
+before_apply_cmd=Command to run before applying configuration,3,None
+after_apply_cmd=Command to run after applying configuration,3,None
+display_zone_descriptions=Display zone descriptions in rules file?,1,0-No,1-Yes
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 15a5775

Please sign in to comment.