Permalink
Browse files

German updates from Stein-Aksel Basma

  • Loading branch information...
1 parent 8ff9908 commit 34deb029472184b662267f3c6d32cb979e8394fe @jcameron jcameron committed Apr 3, 2012
Showing with 665 additions and 1 deletion.
  1. +0 −1 custom/config.info.no
  2. +2 −0 custom/lang/no
  3. +22 −0 dhcpd/config.info.no
  4. +413 −0 dhcpd/lang/no
  5. +1 −0 dhcpd/module.info
  6. +2 −0 fdisk/config.info.no
  7. +224 −0 fdisk/lang/no
  8. +1 −0 fdisk/module.info
View
@@ -1,4 +1,3 @@
-line1=Konfigurerbare innstillinger,11
display_mode=Hovedsiden viser,1,0-Alle kommandoer og parametere,1-Lenker til kommandoer
width=Bredde på fileditor-vindu,3,Standard (80 tegn)
height=Høyde på fileditor-vindu,3,Standard (20 tegn)
View
@@ -17,6 +17,7 @@ edit_format=Output stil
edit_format0=Vis i Webmin UI
edit_format1=Output med MIME type
edit_format2=Rediriger til indeks
+edit_format3=Rediriger til skjema
edit_id=Kommando ID
edit_must=Påkrevd
edit_name=Parameter navn
@@ -41,6 +42,7 @@ edit_type12=Multi meny..
edit_type13=Stor flervalgs-menu ..
edit_type14=Venstre-høyre meny..
edit_type15=Dato
+edit_type16=Send knapp ..
edit_type2=UID
edit_type3=Gruppe
edit_type4=GID
View
@@ -0,0 +1,22 @@
+line1=Konfigurerbare innstillinger,11
+lease_sort=Sorter leieavtaler etter,1,0-Plassering i fil,1-IP adresse,2-Vertsnavn
+hostnet_list=Vis subnett og verter som,1,0-Ikoner,1-Liste
+dhcpd_nocols=Ikoner per rad,0,5
+lease_tz=Vis leietider i,1,0-GMT,1-Lokal tid
+lease_refresh=Sekunder mellom oppfrisking av liste med leieavtaler,3,Aldri
+show_ip=Vis IP adresser for verter?,1,1-Ja,0-Nei
+show_mac=Vis MAC adresser for verter?,1,1-Ja,0-Nei
+group_name=Vis gruppenavn som,1,1-<tt>domene&#45;navn</tt> alternativ,0-Navn eller antall medlemmer,2-Beskrivelse
+desc_name=Vis andre objektbeskrivelser i stedet for navn,1,1-Ja,0-Nei
+display_max=Maks antall subnett og verter som skal vises,3,Ubegrenset
+add_file=Legg til nye subnett&#44; verter og grupper i filen,3,Hoved konfigurasjonsfil
+line2=System konfigurasjon,11
+dhcpd_conf=DHCP tjener konfig fil,0
+dhcpd_path=DHCP tjener program,0
+start_cmd=Kommando for &#229; starte DHCP tjener,3,Kj&#248;r tjener program
+restart_cmd=Kommando for &#229; ta i bruk konfigurasjon,3,Drep prosess og omstart
+stop_cmd=Kommando for &#229; stoppe DHCP tjener,3,Drep prosess
+pid_file=Sti til DHCP tjener PID fil,3,Ingen
+lease_file=DHCP tjener leieavtale-fil,0
+interfaces_type=Filtype for grensesnittfil,4,redhat-Redhat,mandrake-Mandrake,suse-SuSE,debian-Debian,caldera-Caldera,gentoo-Gentoo,-Webmin
+version=DHCP tjener versjon,3,Oppdag automatisk
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 34deb02

Please sign in to comment.