Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Dutch updates from Gandyman

  • Loading branch information...
commit 876169e65148523b1d385837bc803acdf6ea86d3 1 parent fcfc32a
@jcameron jcameron authored
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 package-updates/lang/nl
View
4 package-updates/lang/nl
@@ -9,7 +9,7 @@ index_allsel=Welke pakketten tonen :
index_bad=Update naar versie $1 geadviseerd : $2
index_bad2=Update naar versie $1 is nog niet beschikbaar : $1
index_caninstall=Beschikbaar voor installatie
-index_clear=Laat Alles Zien
+index_clear=Toon Alles
index_count=$1 overeenkomende pakketten gevonden ..
index_desc=Omschrijving
index_email=Email update rapport naar
@@ -84,6 +84,8 @@ update_oldver=Huidige versie
update_ops=Complete lijst met updates opbouwen ..
update_pkg=Nu $1 aan het updaten ..
update_pkg2=Nu $1 aan het installeren ..
+update_reboot=Reboot Nu
+update_rebootdesc=1 van de ge-update pakketten heeft een reboot nodig voor volledige verwerking.
update_rusure=Weet u zeker dat u de $1 pakketten in de lijst hieronder wilt installeren? Dit kan inclusief de afhankelijkheden van de pakketten die u geselecteerd heeft.
update_tgzdownload=Downloaden van de laatste versie van $1 ..
update_tgzdownloaded=.. gedownload $1

0 comments on commit 876169e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.