Permalink
Browse files

German updates from Stein-Aksel Basma

  • Loading branch information...
jcameron committed Apr 2, 2012
1 parent 5210123 commit 9289fc353d1aa4efdaa8bdec2ba77da7a1a28bec
Showing with 163 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 phpini/config.info.no
  2. +161 −0 phpini/lang/no
  3. +1 −0 phpini/module.info
View
@@ -0,0 +1 @@
+php_ini=Globale PHP konfigurasjons-filer<br>(P&#229; <i>filnavn</i>=<i>beskrivelse</i> format),9,70,5,\t
View
@@ -0,0 +1,161 @@
+__norefs=1
+acl_anyfile=Kan rediger en hver fil som en PHP konfigurasjon?
+acl_global=Kan redigere global PHP konfigurasjon?
+acl_inis=Ekstra konfigurasjonsfiler<br>(P&#229; <i>filnavn</i>=<i>beskrivelse</i> format)
+acl_manual=Kan redigere konfigurasjonsfiler manuelt?
+acl_user=Les og skriv filer som bruker
+db_ehost=Manglende eller ugyldig standard vert for MySQL tjener
+db_emaxlinks=Manglende eller ugyldig maks. antall oppkoblinger
+db_emaxpersist=Manglende eller ugyldig antall &quot;persistent&quot; oppkoblinger
+db_eport=Manglende eller ugyldig standard port for MySQL tjener
+db_err=Kunne ikke lagre database innstillinger
+db_etimeout=Manglende eller ugyldig tidsavbrudd for oppkoblinger
+db_header1=Innstillinger for MySQL databasekoblinger
+db_header2=Innstillinger for PostgreSQL databasekoblinger
+db_host=Standard vert for MySQL tjener
+db_maxlinks=Maks. antall forbindelser totalt?
+db_maxpersist=Maks. antall &quot;persistent&quot; oppkoblinger
+db_persist=Tillat &quot;persistent&quot; databasekoblinger?
+db_port=Standard port for MySQL tjener
+db_reset=Autmoatisk gjenopprett vedvarende forbindelser
+db_s=sekunder
+db_timeout=Tidsavbrudd for MySQL forbindelse?
+db_title=Database innstillinger
+db_unlimited=Ubegrenset
+dirs_below=Listet nedenfor..
+dirs_eext=Manglende katalog for utvidelser
+dirs_eincs=Ingen s&#248;kekataloger for inkludering angitt
+dirs_err=Kunne ikke lagre katalog innstillinger
+dirs_eutmp=Manglende eller ugyldig katalog for midlertidige filer
+dirs_ext=Katalog for utvidelser
+dirs_header=Innstillinger for PHP script og utvidelse
+dirs_include=S&#248;kestier for inkluderinger
+dirs_title=Katalog innstillinger
+dirs_upload=Tillat opplasting av filer?
+dirs_utmp=Midlertidig katalog for opplastede filer
+errors_E_ALL=Alle feil og advarsler
+errors_E_COMPILE_ERROR=Fatale kompileringsfeil
+errors_E_COMPILE_WARNING=Kompileringsfeil
+errors_E_CORE_ERROR=Fatale feil som oppstod ved oppstart
+errors_E_CORE_WARNING=advarsler som forekommer under oppstart
+errors_E_ERROR=Fatale kj&#248;retids feil
+errors_E_NOTICE=Kj&#248;retids beskjeder
+errors_E_PARSE=Kompilerings parsefeil
+errors_E_USER_ERROR=Brukergenerert feilmelding
+errors_E_USER_NOTICE=Brukergenerert beskjed
+errors_E_USER_WARNING=Bruker-generert advarsels-melding
+errors_E_WARNING=Kj&#248;retids advarsler
+errors_bits=Feiltyper som skal vises
+errors_display=Vis feilmeldinger?
+errors_efile=Manglende feillogg fil
+errors_emaxlen=Manglende eller ugyldig maks. st&#248;rrelse for loggf&#248;rte feil
+errors_ereporting=Ikke noe uttrykk for feiltype angitt
+errors_err=Kunne ikke lagre feillogging
+errors_file=Loggfil for feil
+errors_header=Innstillinger for visning og logging av feilmeldinger
+errors_ignore=Ignorer gjentatte feil?
+errors_log=Skriv feilmeldinger til logg?
+errors_maxlen=Maks. st&#248;rrelse p&#229; loggf&#248;rte feilmeldinger
+errors_none=Ingen
+errors_other=Annen fil $1
+errors_reporting=Uttrykk for feiltyper
+errors_source=Ignorer kilde ved sjekk av gjentakelser?
+errors_syslog=Syslog
+errors_title=Feillogging
+errors_unlimited=Ubegrenset
+file_eread=Kunne ikke lese $1 : $2
+file_global=Global PHP konfigurasjon
+index_actions=Handlinger
+index_anyfile=Rediger annen PHP konfigurasjonsfil:
+index_desc=Hensikt
+index_eaccess=Du har ikke tilgang til noen PHP konfigurasjonsfiler.
+index_edit=Vedlikehold
+index_efiles=Ingen av PHP konfigurasjonsfilene du har tilgang til, finnes.
+index_efiles2=Fant ingen PHP konfigurasjonsfiler. Juster <a href='$1'>modulkonfigurasjonen</a> og sett riktig sti til den globale konfigurasjonsfilen for PHP.
+index_file=Konfigurasjonsfil
+index_manual=Rediger manuelt
+index_return=konfigurasjonsfiler
+index_title=PHP konfigurasjon
+limits_eexec=Manglende eller ugyldig maks. utf&#248;ringstid
+limits_einput=Manglende eller ugyldig maks. parse-tid for input
+limits_emem=Manglende eller ugyldig maks. minnetildeling
+limits_epost=Manglende eller ugyldig maks. HTTP POST st&#248;rrelse
+limits_err=Kunne ikke lagre ressursbegrensinger
+limits_eupload=Manglende eller ugyldig maks st&#248;rrelse fil fil-opplasting
+limits_exec=Maks. eksekverings-tid
+limits_header=Innstillinger for minnebruk og overf&#248;ring
+limits_input=Maks. parse-tid for input
+limits_mem=Maks. minnetildeling
+limits_post=Maks. HTTP POST st&#248;rrelse
+limits_title=Ressurs begrensinger
+limits_upload=Maks. st&#248;rrelse for opplastede filer
+list_ecannot=Du har ikke tilgang til &#229; vedlikeholde denne PHP konfigurasjonsfilen
+list_return=PHP konfigurasjon
+list_title=Vedlikehold PHP konfigurasjon
+log_db=Endret database innstillinger i $1
+log_dirs=Endret katalog innstillinger i $1
+log_errors=Endret feillogging i $1
+log_limits=Endre ressursbegrensinger i $1
+log_manual=Rediger fil $1 manuelt
+log_misc=Endret andre innstillinger i $1
+log_safe=Endre innstillinger for sikker modus i $1
+log_session=Endret sesjonsinnstillinger i $1
+log_vars=Endret PHP variabler i $1
+manual_desc=Denne siden kan brukes til &#229; redigere en PHP konfigurasjonsfil manuelt. Dette m&#229; gj&#248;res med varsomhet, siden det ikke vil bli utf&#248;re noe syntaks- eller gyldighetssjekk p&#229; endringene dine.
+manual_edata=Ikke noe nytt innhold angitt
+manual_err=Kunne ikke redigere konfigurasjonsfil
+manual_title=Rediger konfigurasjon manuelt?
+misc_asp=Tillat &lt;% %&gt; tagger?
+misc_err=Kunne ikke lagre andre innstillinger
+misc_esendmail=Ugyldig kommando for sending av e-post
+misc_esendmail2=Manglende kommando for sending av e-post
+misc_esmtp=Manglende eller ikke-s&#248;kbar SMTP tjener
+misc_esmtp_port=Manglende eller ikke-numerisk SMTP port
+misc_flush=T&#248;m utdata etter hver skriving?
+misc_fopen=Tillat &#229;pning av URLer som filer?
+misc_header=Forskjellige andre PHP innstillinger
+misc_include=Tillat &#229;pning av eksterne inkluderinger?
+misc_none=Ingen
+misc_path=CGI Fix Path Info?
+misc_port=SMTP port p&#229; tjener
+misc_sendmail=Sti til kommando for sending av e-post
+misc_short=Tillat PHP script som starter med &lt;? ?
+misc_smtp=SMTP tjener for sending av e-post
+misc_timezone=PHP tidssone
+misc_title=Andre innstillinger
+misc_zlib=Komprimer output med zlib?
+safe_basedir=Begrens filoperasjoner til katalog
+safe_ebasedir=Manglende eller ugyldig katalog for filoperasjoner
+safe_eexec=Manglende eller ugyldig katalog for utf&#248;rte programmer
+safe_einclude=Manglende eller ugyldig katalog for inkluderte filer
+safe_err=Kunne ikke lagre innstillinger for sikker modus
+safe_exec=Tillatt katalog for utf&#248;rte programmer
+safe_gid=Krev bare et gruppe IDer matcher?
+safe_header=Innstillinger for sikker fil-tilgangs modus
+safe_include=Tillatt katalog for inkluderte filer
+safe_none=Hvor som helst
+safe_on=Ta i bruk sikker modus?
+safe_title=Innstillinger for sikker modus
+session_cookies=Tillat bruk av informasjonskapsler for sesjonssporing?
+session_elife=Manglende eller ugyldig levetid for informasjonskapsel
+session_emaxlife=Manglende eller ugyldig maks. levetid for sesjon
+session_epath=Manglende eller ugyldig katalog for sesjonsfiler
+session_files=Filer
+session_forever=For alltid
+session_handler=Lagrinsmekanisme for sesjoner
+session_header=Innstillinger for sporing av PHP sesjoner
+session_life=Levetid for informasjonskapsel
+session_maxlife=Maks. levetid for sesjon
+session_mm=I minne
+session_only_cookies=Bruk alltid informasjonskapsler for sesjons-sporing?
+session_path=Katalog for sesjonsfiler
+session_title=Innstillinger for sesjoner
+session_users=Brukerdefinert
+vars_args=Omgj&#248;r kommandolinjeparametere til globale variabler?
+vars_err=Kunne ikke lagre innstillinger for PHP variabler
+vars_header=Innstillinger for oppretting og sitering av variabler
+vars_long=Opprett gammel type arrayer som <tt>HTTP_GET_VARS</tt>?
+vars_magic=Siter alle input variabler?
+vars_register=Konverter all input til globale variabler?
+vars_runtime=Siter data generert ved kj&#248;retid?
+vars_title=PHP Variabler
View
@@ -10,3 +10,4 @@ desc_ko_KR.UTF-8=PHP 설정
desc_de=PHP-Konfiguration
depends=time
desc_cz.UTF-8=PHP konfigurace
+desc_no=PHP konfigurasjon

0 comments on commit 9289fc3

Please sign in to comment.