Permalink
Browse files

Dutch updates from Gandyman

  • Loading branch information...
1 parent 79b3bd0 commit 9994e18cdbf3d8a78ee2795d9875de1187f4b03b @jcameron jcameron committed Feb 27, 2012
Showing with 24 additions and 23 deletions.
  1. +24 −23 pserver/lang/nl
View
@@ -1,8 +1,9 @@
+__norefs=1
access_desc=Wanneer een gebruiker voorkomt in de lees en schrijf lijst, zal deze gebruiker alleen-lezen toegang hebben.
access_ecannot=U bent niet bevoegd om de gebruikers toegangs controle te bewerken.
access_err=Mislukt om gebruikers toegangs controle op te slaan.
access_euser=Gebruiker '$1' bestaat niet
-access_header=Alleen lezen CVS gebruikers
+access_header=Alleen-lezen CVS gebruikers
access_readers0=Gebruikers in de lijst zijn alleen-lezen ..
access_readers1=Er zijn geen alleen-lezen gebruikers
access_title=Gebruikers Toegangs Controle
@@ -16,7 +17,7 @@ acl_passwd=Mag CVS gebruikers beheren?
acl_setup=Mag inetd of xinetd opzetten om een CVS server te starten?
config_auth=Controleer gebruikers met de systeem wachtwoord file?
config_ecannot=U bent niet bevoegd de server configuratie te bewerken
-config_elock=Ontbrekende of ongeldige lock file directory
+config_elock=Ontbrekende of ongeldige slot file directory
config_err=Mislukt om server configuratie op te slaan
config_header=Server configuratie opties
config_hist=Soorten gebeurtenissen om op te slaan in log
@@ -25,22 +26,22 @@ config_hist_C=Samenvoegen met conflicten
config_hist_E=Exporteer
config_hist_F=Release
config_hist_G=Succesvol samengevoegd
-config_hist_M=File gemodificeerd
+config_hist_M=File is gemodificeerd
config_hist_O=Uitchecken
-config_hist_R=File verwijdert
+config_hist_R=File is verwijdert
config_hist_T=RTag
config_hist_U=Werkende file gekopieerd
config_hist_W=Werkende file verwijdert
config_hist_all=Alle soorten
config_hist_sel=Geselecteerde soorten ..
-config_lock=Lock file directory
+config_lock=Slot file directory
config_title=Server Configuratie
config_top=Maak top-level CVS directory's?
cvsweb_ecannot=U bent niet bevoegd de CVS repository te bekijken
cvsweb_ecmd=De CVS opdracht $1 is niet gevonden op uw systeem. Deze opdracht is nodig om de CVS repository te bekijken.
cvsweb_title=Doorzoek Repository
edit_header=CVS gebruikers details
-edit_pass=Login wachtwoord
+edit_pass=Inlog wachtwoord
edit_pass0=Zet naar ..
edit_pass1=Laat onverandert
edit_pass2=Niets nodig
@@ -51,48 +52,48 @@ edit_unix=Toegang tot files als Unix gebruiker
edit_unixdef=Zelfde als gebruikersnaam
edit_user=Login gebruikersnaam
index_act=Activeer CVS Server
-index_actdesc=De CVS server is opgezet om te werken van $1 op uw systeem, maar op dit moment niet actief. klik op deze knop indien U hem wilt activeren waarna ook alle remote gebruikers toegang hebben tot uw CVS repository.
-index_actdesc2=De CVS server is opgezet om te werken van $1 op uw systeem voor de CVS root $2, maar is op dit moment niet actief. Klik op deze knop indien U hem wenst te activeren waarna ook alle remote gebruikers toegang krijgen tot uw CVS repository.
+index_actdesc=De CVS server is opgezet om te werken van $1 op uw systeem, maar is op dit moment niet actief. Klik op deze knop indien u hem wilt activeren waarna ook alle remote gebruikers toegang hebben tot uw CVS repository.
+index_actdesc2=De CVS server is opgezet om te werken van $1 op uw systeem voor de CVS root $2, maar is op dit moment niet actief. Klik op deze knop indien u hem wenst te activeren waarna ook alle remote gebruikers toegang krijgen tot uw CVS repository.
index_asuser=Uitvoeren als gebruiker:
index_deact=Deactiveer CVS Server
-index_deactdesc=De CVS server is opgezet om te werken van $1 op uw systeem en is actief. Klik op deze knop wanneer U hem wilt deactiveren waarna remote gebruikers geen toegang meer hebben tot uw CVS repository.
-index_deactdesc2=De CVS server is opgezet om te werken van $1 op uw systeem voor de CVS root $2 en is actief. Klik op deze knop als U hem wilt deactiveren en op die manier wilt voorkomen dat remote gebruikers toegang hebben tot uw CVS repository.
+index_deactdesc=De CVS server is opgezet om te werken van $1 op uw systeem en is actief. Klik op deze knop wanneer u hem wilt deactiveren waarna remote gebruikers geen toegang meer hebben tot uw CVS repository.
+index_deactdesc2=De CVS server is opgezet om te werken van $1 op uw systeem voor de CVS root $2 en is actief. Klik op deze knop als u hem wilt deactiveren en op die manier wilt voorkomen dat remote gebruikers toegang hebben tot uw CVS repository.
index_ecvs=De CVS opdracht $1 is niet gevonden op uw systeem. Misschien is het niet geinstalleerd of uw <a href='$2'>module configuratie</a> is niet correct.
index_einetroot=Waarschuwing! De CVS root zoals die gezet is in de module configuratie komt niet overeen met de root voor de CVS server. Dit kan worden gefixt door de CVS server te deactiveren en daarna te activeren.
index_eroot=Uw CVS root directory is niet juist opgezet. U moet de <a href='$1'>module configuratie</a> gebruiken om dit goed op te zetten voordat deze module kan werken.
-index_eversion=Mislukt om de versie te verkrijgen van de CVS opdracht $1. output was $2
+index_eversion=Mislukt om de versie te verkrijgen van de CVS opdracht $1. uitkomst was $2
index_init=Initialiseer Repository
-index_initdesc=Als alternatief kunt U een nieuwe CVS repository onder $1 aanmaken door te klikken op de knop hieronder.
+index_initdesc=Als alternatief kunt u een nieuwe CVS repository onder $1 aanmaken door te klikken op de knop hieronder.
index_return=module index
index_setup=Setup CVS Server
-index_setupdesc=De CVS Server Lijkt op dit moment niet te zijn opgezet op uw systeem. Klik op deze knop om hem te starten van $1 zodat remote gebruikers toegang krijgen tot uw CVS repository.
+index_setupdesc=De CVS Server lijkt op dit moment niet te zijn opgezet op uw systeem. Klik op deze knop om hem te starten van $1 zodat remote gebruikers toegang krijgen tot uw CVS repository.
index_title=CVS Server
index_version=CVS versie $1
init_ecannot=U bent niet bevoegd de repository te initialiseren
init_err=Mislukt om repository te initialiseren
-log_access=Veranderde gebruiker toegangs controle
-log_activate=Geactieveerde CVS server
-log_config=Veranderde server configuratie
+log_access=Gewijzigde gebruiker toegangs controle
+log_activate=Geactiveerde CVS server
+log_config=Gewijzigde server configuratie
log_create_user=Aangemaakte gebruiker $1
log_deactivate=Deactiveer CVS server
-log_delete_user=Verwijder gebruiker $1
+log_delete_user=Verwijderde gebruiker $1
log_modify_user=Gemodificeerde gebruiker $1
log_setup=Setup CVS server
passwd_add=Toevoegen van een nieuwe CVS gebruiker.
-passwd_desc=De CVS server laat de gebruikers in de lijst hieronder inloggen en geeft toegang tot de repository. Wanneer een gebruiker, die niet in de lijst voorkomt, probeert in te loggen zal de server proberen het gebruikers wachtwoord te verifi&#235;ren tegen het systeem wachtwoord, afhankelijk van de server configuratie.
+passwd_desc=De CVS server laat de gebruikers in de lijst hieronder inloggen en geeft toegang tot de repository. Wanneer een gebruiker, die niet in de lijst voorkomt, probeert in te loggen zal de server proberen het gebruikers wachtwoord te verifi&#235;ren met het systeem wachtwoord, afhankelijk van de server configuratie.
passwd_ecannot=U bent niet bevoegd om CVS gebruikers te beheren
passwd_header=CVS server gebruikers
-passwd_none=Nog geen CVS server gebruikers zijn gedefinieerd.
+passwd_none=Er zijn nog geen CVS server gebruikers gedefinieerd.
passwd_return=Gebruikers lijst
-passwd_sync=Met de opties hieronder configureert U de synchronisatie tussen Unix gebruikers die gemaakt zijn door Webmin en CVS gebruikers.
-passwd_sync_create=Voeg een nieuwe CVS gebruiker to wanneer er een Unix gebruiker word toegevoegd
+passwd_sync=Met de opties hieronder configureert u de synchronisatie tussen Unix gebruikers die gemaakt zijn door Webmin en CVS gebruikers.
+passwd_sync_create=Voeg een nieuwe CVS gebruiker toe wanneer er een Unix gebruiker word toegevoegd
passwd_sync_delete=Verwijder een CVS gebruiker wanneer de overeenkomende Unix gebruiker word verwijdert
passwd_sync_modify=Update een CVS gebruiker wanneer de overeenkomende Unix gebruiker is gemodificeerd
passwd_title=CVS Gebruikers
-save_ecopy=Unix gebruiker om wachtwoord van de kopi&#235;ren bestaat niet
+save_ecopy=Unix gebruiker om wachtwoord van te kopi&#235;ren bestaat niet
save_emd5=Unix wachtwoord om te kopi&#235;ren is in MD5 formaat
save_err=Mislukt om CVS gebruiker op te slaan
save_eunix=Ontbrekende of ongeldige Unix gebruiker
save_euser=Ontbrekende of ongeldige gebruikersnaam
-setup_ecannot=U bent niet bevoegd om de CVS server op te zetten
+setup_ecannot=U bent niet bevoegd om een CVS server op te zetten
setup_einet=Noch <tt>inetd</tt> of <tt>xinetd</tt> lijken te zijn geinstalleerd op uw systeem.

0 comments on commit 9994e18

Please sign in to comment.