Skip to content
This repository
tree: 1674219863
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 34 lines (22 sloc) 1.013 kb
layout title
default
Získání web.py

Získání web.py

Získání poslední stabilní verze

Nejsnazší cesta k instalaci web.py je použít easy_install:

$ easy_install web.py

Pokud nemáte easy_install, zkuste stáhnout zdrojáky:

$ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
$ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
$ cd webpy
$ sudo python setup.py install

Když nechcete instalovat web.py pro celý systém (nebo když chcete zabalit web.py s vaší aplikací):

$ cd your-app-dir
$ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
$ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
$ ln -s webpy/web .

V Ubuntu Linuxu nebo Debianu, můžete instalovat web.py přes apt-get. Pak ale možná nezískáte poslední verzi, protože cyklus vydání Debianu/Ubuntu je jiný než u web.py.

$ sudo apt-get install python-webpy

Získání poslední vývojové verze

$ git clone git://github.com/webpy/webpy.git
Something went wrong with that request. Please try again.