Permalink
Browse files

edit

  • Loading branch information...
1 parent e1115a3 commit 208e029e1cbda6d1efeee34f6718a216ab31cd7d @segeda segeda committed with anandology Jul 29, 2009
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 download.cs.md
View
@@ -24,7 +24,7 @@ Když nechcete instalovat web.py pro celý systém (nebo když chcete zabalit we
$ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
$ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
$ ln -s webpy/web .
-
+
V Ubuntu Linuxu nebo Debianu, můžete instalovat web.py přes `apt-get`. Pak ale možná nezískáte poslední verzi, protože cyklus vydání Debianu/Ubuntu je jiný než u web.py.
$ sudo apt-get install python-webpy

0 comments on commit 208e029

Please sign in to comment.