Permalink
Browse files

edit

  • Loading branch information...
1 parent bd8c4db commit d2ab6ff1312fe61bf9dcda26c6f83c6c0c196381 @segeda segeda committed with anandology Jul 29, 2009
Showing with 34 additions and 0 deletions.
  1. +34 −0 download.cs.md
View
34 download.cs.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+layout: default
+title: Získání web.py
+---
+
+# Získání web.py
+
+## Získání poslední stabilní verze
+
+Nejsnažší cesta k instalaci web.py je použít [easy_install](http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall):
+
+ $ easy_install web.py
+
+Pokud nemáte `easy_install`, zkuste stáhnout zdrojáky:
+
+ $ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
+ $ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
+ $ cd webpy
+ $ sudo python setup.py install
+
+Když nechcete instalovat web.py pro celý systém (nebo když chcete zabalit web.py s vaší aplikací):
+
+ $ cd your-app-dir
+ $ wget http://webpy.org/static/web.py-0.32.tar.gz
+ $ tar xvzf web.py-0.32.tar.gz
+ $ ln -s webpy/web .
+
+V Ubuntu Linuxu nebo Debianu, můžete instalovat web.py přes `apt-get`. Pak ale možná nezískáte poslední verzi, protože cyklus vydání Debianu/Ubuntu je jiný než u web.py.
+
+ $ sudo apt-get install python-webpy
+
+## Získání poslední vývojové verze
+
+ $ git clone git://github.com/webpy/webpy.git

0 comments on commit d2ab6ff

Please sign in to comment.