Permalink
Browse files

edit

  • Loading branch information...
1 parent ff243bc commit e1115a35f0bebb5ab0e2aad0aaf786b24d7121b9 @segeda segeda committed with anandology Jul 29, 2009
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 download.cs.md
View
@@ -7,7 +7,7 @@ title: Získání web.py
## Získání poslední stabilní verze
-Nejsnažší cesta k instalaci web.py je použít [easy_install](http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall):
+Nejsnazší cesta k instalaci web.py je použít [easy_install](http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall):
$ easy_install web.py

0 comments on commit e1115a3

Please sign in to comment.