Permalink
Browse files

doc: update Polish auto-generated files

  • Loading branch information...
flashcode committed Feb 9, 2019
1 parent 7caaf25 commit 7d4da3f9e406bcc3487ffbb56880e9338fad9006
@@ -112,9 +112,9 @@
| weechat | term_width | szerokość terminala | -
| weechat | totp_generate | generate a Time-based One-Time Password (TOTP) | secret (in base32), timestamp (optional, current time by default), number of digits (optional, between 4 and 10, 6 by default)
| weechat | totp_generate | generuje Time-based One-Time Password (TOTP) | sekret (w base32), czas (opcjonalne, domyślnie używany jest obecny czas), liczba cyfr (opcjonalne, pomiędzy 4 a 10, domyślnie 6)
| weechat | totp_validate | validate a Time-based One-Time Password (TOTP): 1 if TOTP is correct, otherwise 0 | secret (in base32), one-time password, timestamp (optional, current time by default), number of passwords before/after to test (optional, 0 by default)
| weechat | totp_validate | walidacja haseł jednorazowych (TOTP): 1 jeśli poprawne, w przeciwnym wypadku 0 | sekret (w base32), jednorazowe hasło, czas (opcjonalne, domyślnie używany jest obecny czas), ilość starszych/nowszych haseł do sprawdzenia (opcjonalne, domyślnie 0)
| weechat | uptime | uptime WeeChat (format: "dni:hh:mm:ss") | "dni" (ilość dni) lub "sekundy" (ilość sekund) (opcjonalne)
@@ -9,42 +9,42 @@
/buflist bar
refresh
bar: add the "buflist" bar
refresh: force the refresh of the bar items (buflist, buflist2 and buflist3)
bar: dodaje pasek "buflist"
refresh: wymusza odświeżenie elementów paska (buflist, buflist2 oraz buflist3)
The lines with buffers are displayed using string evaluation (see /help eval for the format), with these options:
- buflist.look.display_conditions: conditions to display a buffer in the list
- buflist.format.buffer: format for a buffer which is not current buffer
- buflist.format.buffer_current: format for the current buffer
Linie z buforami są wyświetlane za pomocą przetwarzania ciągów (zobacz /help eval żeby poznać format), za pomocą tych opcji:
- buflist.look.display_conditions: warunki wyświetlenia buforu na liście
- buflist.format.buffer: format dla buforu nie będącego obecnym buforem
- buflist.format.buffer_current: format format dla obecnego buforu
The following variables can be used in these options:
- bar item data (see hdata "bar_item" in API doc for a complete list), for example:
Następujące zmienne mogą być użyte w powyższych opcjach:
- dane elementu paska (pełną listę można znaleźć w dokumentacji API dla hdata "bar_item"), na przykład:
- ${bar_item.name}
- buffer data (see hdata "buffer" in API doc for a complete list), for example:
- dane buforu (zobacz hdata "buffer" w dokumentacji API dla pełnej listy zmiennych), na przykład:
- ${buffer.number}
- ${buffer.name}
- ${buffer.full_name}
- ${buffer.short_name}
- ${buffer.nicklist_nicks_count}
- irc_server: IRC server data, defined only on an IRC buffer (see hdata "irc_server" in API doc)
- irc_channel: IRC channel data, defined only on an IRC channel buffer (see hdata "irc_channel" in API doc)
- extra variables added by buflist for convenience:
- ${format_buffer}: the evaluated value of option buflist.format.buffer; this can be used in option buflist.format.buffer_current to just change the background color for example
- ${current_buffer}: a boolean ("0" or "1"), "1" if this is the current buffer; it can be used in a condition: ${if:${current_buffer}?...:...}
- ${merged}: a boolean ("0" or "1"), "1" if the buffer is merged with at least another buffer; it can be used in a condition: ${if:${merged}?...:...}
- ${format_number}: indented number with separator (evaluation of option buflist.format.number)
- ${number}: indented number, for example " 1" if there are between 10 and 99 buffers; for merged buffers, this variable is set with number for the first buffer and spaces for the next buffers with same number
- ${number2}: indented number, for example " 1" if there are between 10 and 99 buffers
- ${number_displayed}: "1" if the number is displayed, otherwise "0"
- ${indent}: indentation for name (channel and private buffers are indented) (evaluation of option buflist.format.indent)
- ${format_nick_prefix}: colored nick prefix for a channel (evaluation of option buflist.format.nick_prefix)
- ${color_nick_prefix}: color of nick prefix for a channel (set only if the option buflist.look.nick_prefix is enabled)
- ${nick_prefix}: nick prefix for a channel (set only if the option buflist.look.nick_prefix is enabled)
- ${format_name}: formatted name (evaluation of option buflist.format.name)
- ${name}: the short name (if set), with a fallback on the name
- ${color_hotlist}: the color depending on the highest hotlist level for the buffer (evaluation of option buflist.format.hotlist_xxx where xxx is the level)
- ${format_hotlist}: the formatted hotlist (evaluation of option buflist.format.hotlist)
- ${hotlist}: the raw hotlist
- ${hotlist_priority}: "none", "low", "message", "private" or "highlight"
- ${format_lag}: the lag for an IRC server buffer, empty if there's no lag (evaluation of option buflist.format.lag)
- irc_server: dane serwera IRC, zdefiniowane tylko w buforze IRC (zobacz hdata "irc_server" w dokumentacji API)
- irc_channel: dane kanału IRC, zdefiniowane tylko w buforze kanału IRC (zobacz hdata "irc_channel" w dokumentacji API)
- dodatkowe zmienne dodane dla wygody przez listę buforów:
- ${format_buffer}: przetworzona wartość opcji buflist.format.buffer; może to zostać użyte w opcji buflist.format.buffer_current na przykład do zmiany koloru tła
- ${current_buffer}: boolowskie ("0" lub "1"), "1" jeśli jest to obecny bufor; może zostać użyte w warunku: ${if: ${current_buffer}?...:...}
- ${merged}: boolowskie ("0" lub "1"), "1" jeśli bufor jest połączony z przynajmniej jednym innym buforem; może zostać użyte w warunku: ${if:${merged}?...:...}
- ${format_number}: wyrównany numer z separatorem (przetworzona opcja buflist.format.number)
- ${number}: wyrównany numer, na przykład " 1" jeśli buforów jest między 10 a 99
- ${number2}: wyrównany numer, na przykład " 1" jeśli buforów jest między 10 a 99
- ${number_displayed}: "1" jeśli numer jest wyświetlany, w przeciwnym wypadku "0"
- ${indent}: wyrównanie dla nazwy (kanały i bufory prywatne są wyrównywane) (przetworzona opcja buflist.format.indent)
- ${format_nick_prefix}: kolorowy prefiks nicka dla kanału (przetworzona opcja buflist.format.nick_prefix)
- ${color_nick_prefix}: kolor prefiksu nicka dla kanału (ustawiany, jeśli opcja buflist.look.nick_prefix jest włączona)
- ${nick_prefix}: prefix nicka dla kanału (ustawiany, jeśli opcja buflist.look.nick_prefix jest włączona)
- ${format_name}: sformatowana nazwa (przetworzona opcja buflist.format.name)
- ${name}: skrócona nazwa (jeśli ustawiona inaczej zwraca pełną nazwę)
- ${color_hotlist}: kolor zależący od najwyższego poziomu hotlisty dla bufora (przetworzona opcja buflist.format.hotlist_xxx, gdzie xxx to poziom)
- ${format_hotlist}: sformatowana hotlista (przetworzenie opcji buflist.format.hotlist)
- ${hotlist}: niesformatowana hotlista
- ${hotlist_priority}: "none", "low", "message", "private" lub "highlight"
- ${format_lag}: opóźnienie buforu serwera IRC, puste jeśli nie ma opóźnienia (przetworzona opcja buflist.format.lag)
----
@@ -16,58 +16,58 @@
-set <id> <właściwość> <wartość>
-del <id>|-all [<id>...]
-list: list commands
-sh: use the shell to execute the command, many commands can be piped (WARNING: use this option ONLY if all arguments are safe, see option -nosh)
-nosh: do not use the shell to execute the command (required if the command has some unsafe data, for example the content of a message from another user) (default)
-bg: run process in background: do not display process output neither return code (not compatible with options -o/-oc/-n/-nf/-pipe/-hsignal)
-nobg: catch process output and display return code (default)
-stdin: create a pipe for sending data to the process (with /exec -in/-inclose)
-nostdin: do not create a pipe for stdin (default)
-buffer: display/send output of command on this buffer (if the buffer is not found, a new buffer with name "exec.exec.xxx" is created)
-l: display locally output of command on buffer (default)
-o: send output of command to the buffer without executing commands (not compatible with options -bg/-pipe/-hsignal)
-oc: send output of command to the buffer and execute commands (lines starting with "/" or another custom command char) (not compatible with options -bg/-pipe/-hsignal)
-n: display output of command in a new buffer (not compatible with options -bg/-pipe/-hsignal)
-nf: display output of command in a new buffer with free content (no word-wrap, no limit on number of lines) (not compatible with options -bg/-pipe/-hsignal)
-cl: clear the new buffer before displaying output
-nocl: append to the new buffer without clear (default)
-sw: switch to the output buffer (default)
-nosw: don't switch to the output buffer
-ln: display line numbers (default in new buffer only)
-noln: don't display line numbers
-flush: display output of command in real time (default)
-noflush: display output of command after its end
-color: action on ANSI colors in output:
ansi: keep ANSI codes as-is
auto: convert ANSI colors to WeeChat/IRC (default)
irc: convert ANSI colors to IRC colors
weechat: convert ANSI colors to WeeChat colors
strip: remove ANSI colors
-rc: display return code (default)
-norc: don't display return code
-timeout: set a timeout for the command (in seconds)
-name: set a name for the command (to name it later with /exec)
-pipe: send the output to a WeeChat/plugin command (line by line); if there are spaces in command/arguments, enclose them with double quotes; variable $line is replaced by the line (by default the line is added after the command, separated by a space) (not compatible with options -bg/-o/-oc/-n/-nf)
-hsignal: send the output as a hsignal (to be used for example in a trigger) (not compatible with options -bg/-o/-oc/-n/-nf)
command: the command to execute; if beginning with "url:", the shell is disabled and the content of URL is downloaded and sent as output
id: command identifier: either its number or name (if set with "-name xxx")
-in: send text on standard input of process
-inclose: same as -in, but stdin is closed after (and text is optional: without text, the stdin is just closed)
-signal: send a signal to the process; the signal can be an integer or one of these names: hup, int, quit, kill, term, usr1, usr2
-kill: alias of "-signal <id> kill"
-killall: kill all running processes
-set: set a hook property (see function hook_set in plugin API reference)
property: hook property
value: new value for hook property
-del: delete a terminated command
-all: delete all terminated commands
-list: wyświetla komendy
-sh: użyj powłoki do wykonania komendy (UWAGA: użyj tej opcji TYLKO jeśli wszystkie argumenty są bezpieczne, zobacz opcję -nosh)
-nosh: nie używaj powłoki do wykonania komendy (wymagane jeśli komenda posiada niebezpieczne dane, na przykład zawartość wiadomości od innego użytkownika) (domyślne)
-bg: uruchom proces w tle: nie wyświetlaj wyjścia z procesu ani zwracanego kodu (nie kompatybilne z opcjami -o/-n)
-nobg: przechwyć całość wyjścia z procesu i wyświetl kod wyjścia (domyślne)
-stdin: tworzy strumień do wysyłania danych do procesu (za pomocą /exec -in/-inclose)
-nostdin: nie twórz strumienia dla stdin (domyślne)
-buffer: wyświetl/wyślij wyjście komendy do tego bufora (jeśli bufor nie zostanie znaleziony zostanie utworzony nowy bufor o nazwie "exec.exec.xxx")
-l: wyświetl lokalnie wyście z komendy w buforze (domyślne)
-o: wyślij wyjście z komendy do bufora (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
-oc: wysyła wyjście komendy do bufora i wykonuje komendy (linie zaczynające się od "/" lub własnego znaku komendy) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
-n: wyświetl wyjście komendy w nowym buforze (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
-nf: wyświetl wyjście komendy w nowym buforze z wolna zawartością (brak zawijania słów, bez limitu ilości linii) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-pipe/-hsignal)
-cl: wyczyść nowy bufor przed wyświetleniem wyjścia
-nocl: dodaj do nowego bufora bez czyszczenia zawartości (domyślne)
-sw: przełącz na bufor wyjściowy (domyślne)
-nosw: nie przełączaj na bufor wyjściowy
-ln: wyświetl numery linii (domyślne tylko w nowym buforze)
-noln: nie wyświetlaj numerów linii
-flush: wyświetl wyjście z komendy w czasie rzeczywistym (domyślne)
-noflush: wyświetl wyjście z komendy po jej zakończeniu
-color: akcja na kolorach ANSI w wyjściu:
ansi: zachowaj kody ANSI
auto: konwertuj kolory ANSI na WeeChat/IRC (domyślne)
irc: konwertuj kolory ANSI na kolory IRC
weechat: konwertuj kolory ANSI na kolory WeeChat
strip: usuń kolory ANSI
-rc: wyświetl kod wyjścia (domyślne)
-norc: nie wyświetlaj kodu wyjścia
-timeout: ustaw timeout dla komendy (w sekundach)
-name: ustaw nazwę dla komendy (do wywołania później za pomocą /exec)
-pipe: wyślij wyjście do WeeChat/wtyczki (linia po linii); jeśli występują spacje w komendzie/argumentach, otocz je cudzysłowem; zmienna $line jest zastępowana przez linie (domyślnie linia jest dodawana za komendą, oddzielona spacją) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-o/-oc/-n/-nf)
-hsignal: wyślij wyjście jako hsignal (w celu użycia na przykład w triggerze) (nie kompatybilne z opcjami -bg/-o/-oc/-n/-nf)
komenda: komenda do wykonania; jeśli zaczyna się od "url:", powłoka jest wyłączana i zawartość URLa jest pobierana i wysyłana jako wyjście
id: identyfikator komendy: numer lub nazwa (jeśli ustawiona przez "-name xxx")
-in: wyślij tekst na standardowe wejście procesu
-inclose: to samo co -in, ale stdin jest zamykane (tekst jest opcjonalny: bez niego stdin jest po prostu zamykane)
-signal: wysyła sygnał do procesu; sygnał może być liczbą całkowitą lub jedna z nazw: hup, int, quit, kill, term, usr1, usr2
-kill: alias dla "-signal <id> kill"
-killall: zabija wszystkie działające procesy
-set: ustawia przypisaną właściwość (zobacz funkcję hook_set w opisie API wtyczek)
właściwość: przypisana właściwość
wartość: nowa wartość
-del: usuń zakończoną komendę
-all: usuń wszystkie zakończone komendy
Default options can be set in the option exec.command.default_options.
Domyślne opcje mogą być ustawione za pomocą opcji exec.command.default_options.
Examples:
Przykłady:
/exec -n ls -l /tmp
/exec -sh -n ps xu | grep weechat
/exec -n -norc url:https://pastebin.com/raw.php?i=xxxxxxxx
/exec -n -norc url:http://pastebin.com/raw.php?i=xxxxxxxx
/exec -nf -noln links -dump https://weechat.org/files/doc/devel/weechat_user.en.html
/exec -o uptime
/exec -pipe "/print Machine uptime:" uptime
@@ -27,7 +27,7 @@
** domyślna wartość: `+0+`
* [[option_exec.command.shell]] *exec.command.shell*
** opis: pass:none[shell to use with command "/exec -sh"; it can be just the name of shell if it is in PATH (for example "bash") or the absolute path to the shell (for example "/bin/bash")]
** opis: pass:none[powłoka używana przez komendę "/exec -sh"; może to być nazwa powłoki jeśli znajduje się ona w PATH (na przykład "bash") lub ścieżka absolutna (na przykład "/bin/bash")]
** typ: ciąg
** wartości: dowolny ciąg
** domyślna wartość: `+"sh"+`
@@ -158,12 +158,12 @@ Przykłady:
----
/ctcp [-server <serwer>] <cel>[,<cel>...] <typ> [<argumenty>]
server: send to this server (internal name)
target: nick or channel ('*' = current channel)
type: CTCP type (examples: "version", "ping", etc.)
arguments: arguments for CTCP
serwer: wyślij do tego serwera (nazwa wewnętrzna)
cel: nick albo kanał ('*' = obecny kanał)
typ: rodzaj CTCP (przykłady: "version", "ping", etc.)
argumenty: argumenty dla CTCP
Examples:
Przykłady:
/ctcp toto time
/ctcp toto version
/ctcp * version
@@ -363,7 +363,7 @@
** domyślna wartość: `+256+`
* [[option_irc.look.server_buffer]] *irc.look.server_buffer*
** opis: pass:none[merge server buffers; this option has no effect if a layout is saved and is conflicting with this value (see /help layout)]
** opis: pass:none[łączy bufory serwerów; ta opcja nie ma wpływu jeśli układ jest zapisany i nie pasuje do tej opcji (zobacz /help layout)]
** typ: liczba
** wartości: merge_with_core, merge_without_core, independent
** domyślna wartość: `+merge_with_core+`
@@ -429,7 +429,7 @@
** domyślna wartość: `+off+`
* [[option_irc.network.autoreconnect_delay_growing]] *irc.network.autoreconnect_delay_growing*
** opis: pass:none[growing factor for autoreconnect delay to server (1 = always same delay, 2 = delay*2 for each retry, etc.)]
** opis: pass:none[rosnący współczynnik opóźnienia ponownego połączenia z serwerem (1 = stała wartość, 2 = opóźnienie*2 dla każdej próby, etc.)]
** typ: liczba
** wartości: 1 .. 100
** domyślna wartość: `+2+`
@@ -165,19 +165,19 @@
** domyślna wartość: `+"NORMAL:-VERS-SSL3.0"+`
* [[option_relay.network.totp_secret]] *relay.network.totp_secret*
** opis: pass:none[secret for the generation of the Time-based One-Time Password (TOTP), encoded in base32 (only letters and digits from 2 to 7); it is used as second factor in weechat protocol, in addition to the password, which must not be empty (empty value means no TOTP is required) (note: content is evaluated, see /help eval)]
** opis: pass:none[sekret do generowania Time-based One-Time Password (TOTP), zakodowany w base32 (tylko litery i cyfry od 2 do 7); używany jako drugi składnik uwierzytelniania przez protokół weechat, dodatkowo do hasła, które nie może być puste (pusta wartość oznacza brak TOTP) (uwaga: zawartość jest przetwarzana, zobacz /help eval)]
** typ: ciąg
** wartości: dowolny ciąg
** domyślna wartość: `+""+`
* [[option_relay.network.totp_window]] *relay.network.totp_window*
** opis: pass:none[number of Time-based One-Time Passwords to accept before and after the current one: 0 = accept only the current password, 1 = accept one password before, the current, and one after, 2 = accept two passwords before, the current, and two after, ...; a high number reduces the security level (0 or 1 are recommended values)]
** opis: pass:none[liczba Time-based One-Time Passwords do zaakceptowania przez i po obecnym: 0 = akceptuj tylko obecne hasło, 1 = akceptuj jedno wcześniejsze obecne i następne hasło, 2 = akceptuj dwa wcześniejsze obecne i dwa następne hasła, ...; wysoka liczba obniża poziom bezpieczeństwa (0 lub 1 to zalecane wartości)]
** typ: liczba
** wartości: 0 .. 256
** domyślna wartość: `+0+`
* [[option_relay.network.websocket_allowed_origins]] *relay.network.websocket_allowed_origins*
** opis: pass:none[POSIX extended regular expression with origins allowed in websockets (case insensitive, use "(?-i)" at beginning to make it case sensitive), example: "^https?://(www\.)?example\.(com|org)"]
** opis: pass:none[rozszerzone wyrażenia regularne POSIX ze źródłami dozwolonymi dla gniazd webowych (nie wrażliwe na wielkość znaków, umieszczenie "(?-i)" na początku sprawi, że wielość znaków będzie miała znaczenie), przykład: "^http://(www\.)?przykład\.(com|org)"]
** typ: ciąg
** wartości: dowolny ciąg
** domyślna wartość: `+""+`
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7d4da3f

Please sign in to comment.