Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

A. Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek. Dodržování zákonných ustanovení, které se týkají ochrany osobních údajů, je pro nás zvlášť důležité. Cílem těchto zásad je informovat Vás jakožto uživatele našich webových stránek o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a také o Vašich právech, jste-li subjektem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen " GDPR"). Následující zásady již zohledňují nový vývoj v souladu s GDPR, které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

 1. Správce

Tato webová stránka a nabízené služby je provozována společností

WELEDA, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, Česká republika

IČO: 41195078, DIČ: CZ41195078 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3981

Tel.: +420 257 315 888 Email: office@weleda.cz Website: www.weleda.cz

 1. Obecné informace

Webové stránky jsou vyvinuty tak, abychom zajistili, že sbíráme co nejméně Vašich údajů. V zásadě je možné navštívit naše webové stránky, aniž byste museli zadávat jakékoliv Vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů je nezbytné pouze tehdy, pokud se rozhodnete používat určité služby (např. pomocí kontaktního formuláře). Přitom vždy zajistíme, že zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s relevantním právním základem nebo na základě Vašeho souhlasu). Dodržujeme ustanovení GDPR účinné od 25. 5. 2018 a dále příslušné vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. Definice

V souladu s GDPR pojmy použité v těchto zásadách mají následující význam:

"osobními údaji" veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

"zpracováním" jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

"omezením zpracování" označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

"pseudonymizací" zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

"správcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

"zpracovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

"příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;

"třetí stranou" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

"souhlasem" subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

 1. Souhlas

Při návštěvě našich webových stránek občas shromažďujeme určité osobní údaje, které se Vás týkají. Vyžadujeme Váš souhlas, abychom tak mohli činit. Toto se děje v první řadě v našem dialogovém a servisním prostoru, konkrétně v případě, že kontakt je proveden prostřednictvím kontaktního formuláře, je objednán newsletter, jsou prováděny rezervace termínů, při používání našich služeb.

Prohlášení o souhlasu

Použitím formulářů, které poskytujeme, souhlasíte s tím, abychom shromáždili osobní údaje, které nám poskytnete a zpracovávali je, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tento souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna, a to poskytnutím příslušného prohlášení. Vezměte prosím na vědomí, že již není možné používat službu bez Vašeho souhlasu. Chcete-li odvolat souhlas, použijte výše uvedené způsoby kontaktu (v tomto případě prosím uveďte své jméno, e-mail a poštovní adresu).

 1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje vyžadované k legitimizaci, provedení nebo zpracování naší nabídky služeb podle článku 6 odst. 1b GDPR jako náš právní základ. Pokud používáme externí poskytovatele služeb jako součást zadaného zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování je článek 28 GDPR.

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně pro následující účely:

Účel zpracování osobních údajů Právní základ zpracování osobních údajů ('proč je zpracování osobních údajů požadováno')
pokud je učiněn kontakt a pro související korespondenci na základě Vašeho souhlasu
řešení Vaší žádosti a poskytnutí s tím souvisejících dalších doporučení, které požadujete na základě Vašeho souhlasu
zasílání našich newsletterů na základě Vašeho souhlasu
k zajištění toho, že naše webové stránky Vám budou prezentovány co nejefektivněji a nejzajímavěji (např. pomocí anonymizovaného hodnocení) na základě našeho oprávněného zájmu
pro technickou realizaci našich služeb na základě našeho oprávněného zájmu
registrace Weleda uživatele; účast na hodnocení produktů na základě Vašeho souhlasu
účast na soutěžích na základě Vašeho souhlasu
 1. Shromažďované a zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, pokud jsou Vámi volně poskytnuty s Vaším vědomím, např. vyplněním formulářů nebo zasláním e-mailů.

Toto se týká následujících osobních údajů (v uvedené podobě/formě):

Obecné kontaktní údaje:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Telefon*
 • Email*
 • Ulice*
 • Číslo domu*
 • PSČ*
 • Město*
 • Žádost
 • Zpráva

Weleda newsletter:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Email*

Uživatelský účet Weleda:

 • Způsob oslovení
 • Křestní jméno*
 • Příjmení*
 • Email*
 • Heslo*
 • Telefonní číslo*

Osobní údaje, které poskytnete a jejich obsah, zůstanou výlučně u nás a našich přidružených společností. Vaše údaje uchováváme a zpracováváme pouze za účelem uvedeným v kapitole 5 těchto zásad. Každé použití nad rámec stanoveného účelu vyžaduje Váš výslovný souhlas. Totéž platí pro předání a přenos Vašich údajů třetím osobám.

 1. Obecné protokolové soubory

Data připojení pro dotazovací počítač (IP adresa), které z našich stránek navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační data prohlížeče a použitý typ operačního systému, webovou stránku, z níž nás navštěvujete, a úspěšný přístup jsou dočasně zaznamenány webovým serverem v protokolových souborech (soubory protokolu). Technická správa webových stránek a anonymní shromažďování statistik umožňuje vyhodnocení přístupu k službě Weleda a vyhodnocení zaměřené na zlepšení ochrany údajů a bezpečnosti dat v naší společnosti, aby se nakonec zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme.

Údaje o souboru protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů, které zadáte, po dobu 12 měsíců pro analytické účely, než budou vymazány.

 1. Cookies

Používáme cookies a podobné technologie, abychom Vám mohli nabídnout personalizovaný on-line zážitek. Další informace o tom, jak společnost Weleda používá soubory cookie a podobné technologie, naleznete v [http://www.weleda.cz/content/category/26-pouzivani_cookies](Používání cookies)

 1. Newsletter

Pokud se zaregistrujete k odběru e-mailového newsletteru, Weleda vyžaduje Váš způsob oslovení, křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu, na kterou by měl být zaslán newsletter. Veškeré další informace jsou poskytovány dobrovolně a slouží k osobnímu vyřizování a personalizaci zpravodaje a odpovědi na dotazy na e-mailové adrese.

Pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru na této webové stránce, společnost Weleda použije údaje, které zadáte výhradně pro tento účel, nebo Vás informuje o relevantních okolnostech týkajících se této služby nebo její registrace. Společnost Weleda předává tyto údaje poskytovateli třetí strany APSIS pro správu a implementaci poštovních zpráv. Společnost Weleda uzavřela dohodu o postupu při zpracování zakázky s APSIS, poskytovatelem e-mailového marketingu. To zajišťuje, že uvedený poskytovatel služeb splňuje přísné podmínky německého zákona o ochraně osobních údajů ve všech aspektech při správě a provádění zasílání newsletterů. To také zajišťuje, že Vaše data jsou uložena pouze v EU s vysokým stupněm ochrany. Vaše data nejsou uložena na serverech mimo EU.

Platná e-mailová adresa je vyžadována pro zasílání newsletteru. Uloží se také IP adresa, kterou používáte k registraci k odběru newsletteru a datum této registrace. Tyto údaje slouží jako důkaz Weledy v případě zneužití, pokud je pro newsletter zaregistrována neznámá e-mailová adresa. Abychom také zajistili, že e-mailová adresa nebyla třetí stranou neoprávněně zaslána do mailingového seznamu Weleda, postupuje Weleda podle postupu "double opt-in". V tomto postupu, jakmile se zaregistrujete, bude odeslán potvrzovací e-mail na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Teprve po potvrzení Vaší registrace kliknutím na odkaz v e-mailu získáte požadovaný e-mailový newsletter. V rámci tohoto postupu se zaznamenává přihlašování k odběru newsletteru, doručení potvrzovacího e-mailu a potvrzení o registraci.

Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s ukládáním údajů, Vaší e-mailové adresy a jejím použitím pro zasílání newsletterů s účinkem do budoucna. Weleda poskytuje odkaz, který můžete použít pro uvedené odhlášení, v každém newsletteru. Můžete také sdělit písemně požadavek na odhlášení na kontakty uvedené na výtisku (imprint).

 1. Hodnocení produktů

Můžete také hodnotit kosmetické produkty na této webové stránce. Hodnocení je ponecháno pod Vaším celým křestním jménem a prvním písmenem Vašeho příjmení. Proto musíte použít Vaše křestní jméno a příjmení a Váš email k založení uživatelského účtu a/nebo k přihlášení se do něj. Pseudonym ve formě Vaše celého křestního jména a prvního písmene Vašeho příjmení je pak vložen jako autor hodnocení a související identifikující údaje jsou známy pouze správci.

 1. Testeři produktů značky Weleda

Pokud budete vybrán/a jako tester produktů značky Weleda, uložíme Vaši poštovní adresu a také Vaše křestní jméno příjmení a e-mailovou adresu a telefonní číslo. Vaši poštovní adresu a telefonní číslo použijeme pouze za účelem zaslání testovaného produktu a Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku spokojenosti s produktem.

 1. Soutěže na Facebooku

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání soutěže za účelem odeslání všech cen. Po skončení soutěže budou data vymazána. V některých případech jsou data předávána externím poskytovatelům služeb. Účastník může kdykoliv odvolat svůj souhlas s ukládáním prostřednictvím office@weleda.cz, a tím ukončit svou účast v soutěži.

Účastník soutěže rovněž souhlasí s tím, že při příslušných soutěžích může být fotografie nebo recenze, které nahrál s celým křestním jménem a prvním písmenem svého příjmení, zveřejněny ve spojení se soutěží a s jakoukoliv výhrou v soutěži, po našem schválení, na webové stránce Weledy nebo na facebookovém účtu Weledy či na instagramovém účtu Weledy. Účastník sám je zodpovědný za soulad se zákonem ohledně nahraných fotografií, zejména ohledně příslušných autorských práv k nim. Společnost Weleda si vyhrazuje právo neschválit fotografie nebo text s obsahem, který je zjevně nezákonný (tyto fotografie nejsou na veřejnosti zobrazeny a jsou vyloučeny ze soutěže).

 1. Integrace obsahu a služeb třetích stran

Naše internetová stránka používá obsah a služby třetích stran. Patří sem například mapy a videa poskytované Google Maps a YouTube. IP adresa musí být přenesena, aby bylo zajištěno, že tato data budou přístupná a zobrazena v prohlížeči uživatele. Poskytovatelé služeb (dále jen " poskytovatelé třetích stran") proto používají IP adresu uživatele.

Přestože se snažíme pouze o použití poskytovatelů třetích stran, kteří vyžadují pouze adresu IP k poskytnutí obsahu, nemáme žádný vliv na to, zda může být uložena IP adresa. Tento proces se může uskutečňovat mimo jiné i pro statistické účely. Pokud zjistíme, že je IP adresa ukládána, budeme Vás informovat.

Používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou službu pro analýzu od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen " Google").

Služba Google Analytics také používá soubory cookie, tj. textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace získané cookie týkající se používání této webové stránky jsou obvykle převáděny na server Google v USA a uloženy tam.

Anonymizace IP adresy je aktivována na naší webové stránce, což znamená, že Vaše IP adresa je předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa je přenesena pouze na server Google v USA a zkrácena tam ve výjimečných případech. V těchto výjimečných případech je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR toto zpracování založeno na našem oprávněném zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Společnost Google tyto informace použije v našem účtu, aby vyhodnotila Vaše používání webové stránky, sestavila přehledy o činnostech na webových stránkách a poskytovala nám jako operátorovi webové stránky další služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není kombinována s dalšími údaji od společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit použitím příslušného nastavení ve Vašem prohlížeči; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

Můžete také zabránit shromažďování údajů vytěžených ze strany cookies v souvislosti s používáním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) na Googlu a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu dostupného na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Případně můžete také zastavit nahrávání dat službou Google Analytics pomocí toho, co je označováno jako ´cookie pro odhlášení´, klepnutím na tlačítko <a href="javascript:gaOptout()">here</a>. Pokud vymažete cookies v prohlížeči, musíte kliknout na tento odkaz znovu.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o tom, jak se uživatelská data používají v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Zásady ochrany soukromí Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs&amp;gl=cz

Používání DoubleClick

Tato internetová stránka využívá online marketingový nástroj DoubleClick společnosti Google provozovaný společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

Společnost DoubleClick používá soubory cookie pro umístění relevantních reklam pro uživatele, zlepšení přehledů o výkonu kampaně nebo zabránění tomu, aby uživatel viděl stejné reklamy znovu a znovu. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenávání reklam, které jsou umístěny v tom prohlížeči, a proto jim může zabránit opakovanému zobrazení. Zpracování vychází z našeho oprávněného zájmu o optimální marketing našeho webu v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR.

Služba DoubleClick může také používat ID cookie k zaznamenání známých jako konverze, které jsou propojeny s žádostmi o reklamy. K tomu dochází, když uživatel vidí reklamu DoubleClick a později použije stejný prohlížeč k přístupu na webové stránky inzerenta a od něho něco koupí. Podle Googlu soubory cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje

Vzhledem k používanému marketingovému nástroji Váš prohlížeč automaticky vytváří přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromažďovány pomocí tohoto nástroje společností Google, a proto Vás informujeme o tom, co víme: Integrace systému DoubleClick informuje Google, že jste se dostali do příslušné části naší online přítomnosti nebo klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrováni u služby Google, může Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni u společnosti Google a / nebo jste se nepřihlásili, poskytovatel může stále zjistit vaši IP adresu a uložit ji.

Pokud se chcete odhlásit od tohoto postupu sledování, můžete provést deaktivaci cookies pro sledování konverzí úpravou nastavení prohlížeče k blokování souborů cookie z domény www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Pokud vymažete soubory cookie, toto nastavení bude vymazáno. Případně se můžete dozvědět o použití souborů cookie z Digitální reklamní aliance na adrese www.aboutads.info a odpovídajícím způsobem upravte nastavení. Nakonec můžete nastavit nastavení prohlížeče tak, abyste byli informováni o používání souborů cookies a rozhodli se, zda je chcete přijmout jednotlivě, zda je chcete přijmout v určitých případech, nebo zda je chcete obecně odhlásit. Pokud odmítnete přijmout soubory cookies, funkčnost našich webových stránek může být omezená.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o ochraně osobních údajů týkajících se služby DoubleClick od Google naleznete na níže uvedené webové stránce: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Používání Google reCaptcha

Na této webové stránce používáme také funkci reCAPTCHA poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (" Google"). Tato funkce slouží především k tomu, aby rozhodla o tom, zda je vstup uskutečněn fyzickou osobou nebo nesprávně pomocí mechanického a automatizovaného zpracování. Služba zahrnuje zaslání společnosti Google IP adresu a veškeré další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA a v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR vychází z našeho oprávněného zájmu o určení individuálního záměru v činnosti na internetu a zabránění zneužití a spamu.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Používání Google Maps

Na této webové stránce používáme také Google Maps (API) poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen " Google"). Google Maps jsou webové služby, které zobrazují interaktivní mapy, aby zobrazovaly vizuální reprezentace geografických informací. Tato služba slouží k tomu, aby Vám ukázala naší polohu, a usnadňuje Vám se k nám dostat.

Když přistupujete k podstránkám obsahujícím integrované Google Maps, informace o Vašem používání naší webové stránky (například IP adresa) jsou odesílány na servery Google v USA a uloženy tam. K tomu dochází bez ohledu na to, zda jste přihlášeni do uživatelského účtu poskytovaného společností Google nebo nemáte uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do Googlu, Vaše data jsou přímo přiřazena k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla přiřazena k Vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily využití a vyhodnocuje je. Každé takové vyhodnocení vzniká v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR na základě legitimního zájmu společnosti Google o umísťování personalizované reklamy, průzkumu trhu a / nebo založených na potřebách svých webových stránek. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto profilů využití. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na Google.

Společnost Google LLC, která má sídlo v USA, je certifikována pro rámec ochrany dat v rámci ochrany osobních údajů v USA a EU, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Pokud nesouhlasíte s tím, že v budoucnu budou Vaše údaje předávány společnosti Google v souvislosti s používáním Google Maps, můžete úplně deaktivovat webovou službu Google Maps tak, že vypnete aplikaci JavaScript v prohlížeči. Google Maps a mapy zobrazené na těchto webových stránkách se již nebudou moci používat.

Podmínky používání společnosti Google můžete zobrazit na adrese:https://policies.google.com/terms?hl=cs. Další podmínky používání Map Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs\_CZ/help/terms\_maps.html

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Map Google naleznete na webových stránkách Google ("Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google"): https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Používání nástrojů retargetingu

Na naší webové stránce http://www.weleda.cz/ používáme technologii retargetingu. Retargeting používáme ke kategorizaci uživatelů webových stránek do skupin uživatelů. V závislosti na uživatelské skupině pak adresujeme návštěvníkům webových stránek na jiných webových stránkách nebo v aplikacích personalizovanou reklamou týkající se našich produktů a služeb.

K tomu používáme následující produkty, které nám poskytovatelé služeb dodávají:

'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel'/'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Facebook Customer Audience'/'Facebook Pixel'

'Facebook Custom Audience' a 'Facebook Pixel' jsou produkty společnosti Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko (" Facebook"). Naše webové stránky používají ´Facebook Pixel´od Facebook, který vytváří přímé spojení se servery Facebook. Skutečnost, že jste navštívili naši webovou stránku, je tedy přenášena na server Facebook. Facebook přidělí tyto informace Vašemu osobnímu uživatelskému účtu Facebook, pokud máte takový účet a jste do něj přihlášeni. Pokud navštívíte jiné webové stránky, které používají službu ´Facebook Custom Audience´/´Facebook Pixel´, jsou tyto informace také propojeny s Vaším uživatelským účtem. Nemůžeme však vidět, které jiné webové stránky navštívíte. Pokud nejste uživatel Facebooku, nebo když nejste přihlášeni k uživatelskému účtu na Facebooku při návštěvě naší webové stránky, návštěva naší webové stránky není přiřazena k uživatelskému účtu Facebook.

Další informace o ochraně Vašeho soukromí na Facebooku naleznete v rámci pravidel ochrany soukromí Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/. Zvláště můžete spravovat obsah a informace, které jste sdíleli prostřednictvím vašeho používání Facebooku prostřednictvím 'Activity log' tool nebo si jej stáhněte z Facebooku prostřednictvím 'Download your data' tool.

'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

'Google AdWords User Lists' a 'Google Dynamic Remarketing' jsou produkty společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen " Google"). Naše webové stránky používají pixel poskytovaný Google, který vytváří přímé spojení se servery Google. Skutečnost, že jste navštívili naši webovou stránku, je tedy přenášena na server Google. Google tyto informace spojuje s jediným identifikátorem, který je uložen na Vašem koncovém zařízení ve formě souboru cookie nebo je poskytován Vaším koncovým zařízením ("Advertising ID" na smartphonech). Pokud navštívíte jiné webové stránky, které rovněž používají " Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing ", jsou také propojeny s Vaším jedinečným identifikátorem. Nemůžeme však vidět, které další webové stránky navštívíte.

Opt-out

Můžete se kdykoli odhlásit od používání nástrojů retargetingu na naší webové stránce pro jeden nebo více nástrojů. K tomu použijte následující odkazy:

opt-out odhlášení od 'Facebook Custom Audience'/'Facebook Pixel' opt-out odhlášení od 'Google AdWords User Lists'/'Google Dynamic Remarketing'

Pro každý nástroj ukládáme cookie opt-out na Vaše koncové zařízení, které je platné neomezeně dlouho. Pokud používáte naši internetovou stránku s různými koncovými zařízeními, musíte se odhlásit od používání nástrojů pro retargeting pro každé koncové zařízení, protože nemůžeme přiřadit více koncových zařízení jednotlivým návštěvníkům. Odhlášením ukončíte integraci popsaných pixelů a nebude probíhat žádná výměna dat se službou Facebook nebo Google.

Personalizovanou reklamu můžete také deaktivovat přímo v reklamních sítích. Další informace naleznete přímo na webových stránkách Google a Facebook.

 1. Zabezpečení dat

Bohužel přenos informací přes internet není nikdy 100% bezpečný, takže nemůžeme zaručit bezpečnost dat přenášených na naši internetovou stránku přes internet.

Používáme však technické a organizační opatření k ochraně našeho webu před ztrátou, zničením, přístupem, úpravou nebo distribucí Vašich dat neoprávněnými osobami.

Vaše osobní údaje jsou předávány zejména v šifrované podobě. Pro tento účel používáme kódovací systém SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickými pokroky.

 1. Práva subjektů údajů

Pokud jste považováni za subjektu údajů podle čl. 4 odst. 1 GDPR, máte následující práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů podle GDPR. Právní text níže uvedených práv naleznete na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Právo na potvrzení a přístup

V souladu s podmínkami článku 15 GDPR máte právo požádat o potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, právo kdykoliv a bezplatně získat přístup k Vašim osobním údajům uloženým správcem a právo na jejich kopii.

Právo na opravu

V souladu s podmínkami článku 16 GDPR máte právo požadovat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím příslušného prohlášení.

Právo na výmaz

V souladu s podmínkami článku 17 GDPR máte právo požádat…. Weleda CZ (from [sic]) o vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu, pokud se použije některý z důvodů uvedených v článku 17 GDPR a zpracování není nezbytné.

Právo na omezení zpracování

V souladu s podmínkami článku 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování, pokud platí jedna z podmínek uvedených v článku 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů

V souladu s podmínkami článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat uvedené údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, při dodržení dalších podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

Právo odvolat souhlas

Máte právo odvolat svůj souhlas, který nám byl vydán k zpracování osobních údajů kdykoli s účinkem do budoucna. Prosíme, abyste adresovali Vaše odvolání souhlasu na kontakty uvedené výše.

Právo vznést námitku

V souladu s podmínkami článku 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud jsou splněny podmínky pro účinnou námitku, již nemáme dovoleno zpracovávat takové údaje.

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Bez ohledu na jakýkoli jiný opravný prostředek z hlediska správního nebo soudního řízení máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státě, v němž pobýváte, ve kterém pracujete nebo v němž došlo k podezření z porušení, pokud věříte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje specifikace GDPR.

 1. Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány následujícím způsobem.

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem služeb v Německu. To je nutné pro provoz webových stránek a pro odůvodnění, provedení a implementaci stávající smlouvy o užívání a může se také nastat bez Vašeho souhlasu.

Údaje se také předávají, pokud máme právo nebo povinnost předávat údaje v důsledku právních předpisů a / nebo nařízení orgánů nebo soudů. To může zahrnovat zejména zpřístupnění informací pro účely trestního stíhání, reakce na mimořádné události nebo uplatňování práv duševního vlastnictví.

Pokud jsou Vaše údaje předávány poskytovateli služeb v nezbytném rozsahu, mají přístup pouze k Vašim osobním údajům v rozsahu, který je nutný k plnění jejich povinností. Tito poskytovatelé služeb jsou povinni zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, zejména s GDPR.

Kromě výše uvedených okolností nebudeme Vaše údaje předávat třetím osobám bez Vašeho souhlasu. Zejména nebudeme předávat žádné osobní údaje subjektu ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Pokud jde o dobu uchovávání, vymažeme osobní údaje, jakmile jejich uložení již není vyžadováno k plnění původního účelu a přestaly platit všechny zákonné lhůty uchovávání údajů. Zákonné lhůty uchovávání jsou konečným kritériem pro definitivní dobu uchovávání osobních údajů. Po uplynutí této lhůty se příslušné údaje rutinně smažou. Pokud se použijí doby uchovávání, zpracování je omezeno blokováním.

 1. Poznámka k poskytnutí osobních údajů subjektem údajů

Rádi bychom využili této příležitosti, abychom Vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je za určitých okolností vyžadováno zákonem (např. údaje o platbě za fakturované služby) nebo může vzniknout ze smluvních ujednání. Abyste mohli plně využívat služeb nabízených na webových stránkách, musíte s námi uzavřít příslušnou dohodu o užívání (všeobecné podmínky užití) prostřednictvím registrace. Aby mohla být tato smlouva provedena, musíte nám poskytnout určité osobní údaje (například uživatelské jméno, e-mailovou adresu), které zpracováváme jako součást plnění této smlouvy. Pokud nám tyto osobní údaje nesdělíte (neposkytnete), znemožníte tak uzavření smlouvy s Vámi, nebo pokud budou poskytnuty pouze některé, naše služby nebude možné plně poskytnout.

 1. Doporučení a odkazy

Při přístupu na webové stránky, na které odkazujeme na našich webových stránkách, můžete být požádáni, abyste znovu zadali podrobnosti, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prohlížeče apod. Tato politika ochrany osobních údajů neupravuje shromažďování, zveřejňování nebo zpracování osobních údajů třetími stranami.

Poskytovatelé služeb třetích stran mohou mít svá ustanovení týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních údajů. Při návštěvě webových stránek třetích stran Vám proto doporučujeme, abyste se seznámili s jejich praxí při zpracování osobních údajů před zadáním osobních údajů.

 1. Weleda.cz Internetový obchod

Aby bylo možné objednávat zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu, musí si každý zákazník založit zákaznický účet chráněný heslem. K tomu je potřeba se zaregistrovat společně s následujícími informacemi:

 • Jméno a příjmení
 • Doručovací adresa/fakturační adresa (je-li odlišná)
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Heslo

Váš zákaznický účet obsahuje přehled minulých a probíhajících objednávek (historie objednávek).

Výše uvedené údaje a veškeré další údaje, které poskytnete jako součást objednávky, budou zpracovávány (uchovávány, shromažďovány) za účelem splnění smlouvy.

Údaje potřebné k dodání zboží nebo zpracování objednávky jsou předány poskytovatelům služeb třetích stran. Jedná se o následující kategorie poskytovatelů služeb:

A) společnosti nám poskytující skladovací služby; B) přepravní společnosti; a C) společnosti zprostředkovávající Vámi zvolený způsob úhrady objednávky)

Pokud uchovávání údajů již není nutné nebo zákonné, budou vymazány.

Právním základem zpracování zde uvedených osobních údajů pro účely uvedené v tomto článku je čl. 6 odst. 1b GDPR.

 1. Změny zásad ochrany osobních údajů

Neustále vyvíjíme naši webovou stránku, abychom Vám mohli poskytnout vylepšené služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme průběžně aktualizovat a upravovat, bude-li potřeba.

Budeme Vás samozřejmě včas informovat o všech změnách těchto zásad ochrany osobních údajů. Můžeme to udělat například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste zadali. Pokud bychom museli dodatečně získat souhlas s určitým nakládáním s Vašimi údaji, samozřejmě ho od Vás získáme předtím, než se tyto změny mají projevit.

Nejnovější verzi našich zásad o ochraně osobních údajů můžete kdykoli získat na adrese https://github.com/weledacz/privacy_policy/blob/master/weleda_privacy_policy.md.

Datum: 21.5.2018