Toplusms.com.tr API icin hazirlanan php sinifi.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
TopluSms.php

README.md

toplusms-com-tr-php-class

Toplusms.com.tr API icin hazirlanan php sinifi.

Kullanım Örnekleri

Initialize

  require 'TopluSms.php';
  $sms = new \Globally\TopluSms\TopluSms('USERNAME','PASSWORD','ORIGINATOR');

Tek SMS Gönder

Saat alanını boş bırakırsanız hemen gönderim yapar. Belirli bir saatte göndermek için saat belirtebilirsiniz.

  $sms->singleSms('544xxxxxxx','Mesaj Metni','300420171957');

Tek Metni Birden Çok Alıcıya Gönder

  $numbers = ['544xxxxxxx','542xxxxxxx'];
  $sms->singleToMulti('Mesaj Metni',$numbers);

Toplu SMS Gönder

  $messages = array(
    ['no'=>544xxxxxxx,'msg'=>'Bu Bir Test Mesajıdır'],
    ['no'=>542xxxxxxx, 'msg'=> 'Bu Diğer Kişiye Mesajdır']
  );
  $sms->multiSms($messages);

ID ile Rapor Sorgula

  $sms->getReportId('MesajIDsi');

Tarih aralığında Rapor

Örneğin 25.04.2017 ile 30.04.2017 Tarihleri arasını soralım.

  $sms->getReportDate('25042017','30042017');

Kredi Sorgula

  $sms->getCredit();

API Dökümanı