Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
49 lines (40 sloc) 1.13 KB

toplusms-com-tr-php-class

Toplusms.com.tr API icin hazirlanan php sinifi.

Kullanım Örnekleri

Initialize

  require 'TopluSms.php';
  $sms = new \Globally\TopluSms\TopluSms('USERNAME','PASSWORD','ORIGINATOR');

Tek SMS Gönder

Saat alanını boş bırakırsanız hemen gönderim yapar. Belirli bir saatte göndermek için saat belirtebilirsiniz.

  $sms->singleSms('544xxxxxxx','Mesaj Metni','300420171957');

Tek Metni Birden Çok Alıcıya Gönder

  $numbers = ['544xxxxxxx','542xxxxxxx'];
  $sms->singleToMulti('Mesaj Metni',$numbers);

Toplu SMS Gönder

  $messages = array(
    ['no'=>544xxxxxxx,'msg'=>'Bu Bir Test Mesajıdır'],
    ['no'=>542xxxxxxx, 'msg'=> 'Bu Diğer Kişiye Mesajdır']
  );
  $sms->multiSms($messages);

ID ile Rapor Sorgula

  $sms->getReportId('MesajIDsi');

Tarih aralığında Rapor

Örneğin 25.04.2017 ile 30.04.2017 Tarihleri arasını soralım.

  $sms->getReportDate('25042017','30042017');

Kredi Sorgula

  $sms->getCredit();

API Dökümanı