Skip to content
Shortest path algorithm for public transport.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
db
doc
doxygen/doc
gui
src
tests
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Matematyczne metody wspomagania decyzji.

Znajdowanie optymalnej trasy przejazdu komunikacją miejską za pomocą algorytmu symulowanego wyżarzania.

Wymagania:

  • Kompilator języka c++ wspierający standard c++11 (testowano na gcc v4.9.2)
  • Środowisko qt5
  • Biblioteka zip
  • Dodatkowo, by wykonać wykresy / przygotować bazę danych z plików html, wymagany jest interpreter języka python w wersji 3 (testowano na v3.4.2) wraz z bibliotekami numby, matplotlib, BeautifulSoup.
Wykonali Wojciech Gumuła i Rafał Prusak, AiR, EAIiIB, AGH. 2015.
You can’t perform that action at this time.