Skip to content

wgml/RouteFinder

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
db
 
 
doc
 
 
 
 
gui
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematyczne metody wspomagania decyzji.

Znajdowanie optymalnej trasy przejazdu komunikacją miejską za pomocą algorytmu symulowanego wyżarzania.

Wymagania:

  • Kompilator języka c++ wspierający standard c++11 (testowano na gcc v4.9.2)
  • Środowisko qt5
  • Biblioteka zip
  • Dodatkowo, by wykonać wykresy / przygotować bazę danych z plików html, wymagany jest interpreter języka python w wersji 3 (testowano na v3.4.2) wraz z bibliotekami numby, matplotlib, BeautifulSoup.
Wykonali Wojciech Gumuła i Rafał Prusak, AiR, EAIiIB, AGH. 2015.