Skip to content

wgml/inzynier

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
doc
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca inżynierska

Implementacja algorytmu detekcji osi pojazdów samochodowych w oparciu o profile R i X.

Implementation of algorithm for vehicle axles detection based on R, and X-profile.

W ramach pracy zrealizowane zostanie oprogramowanie do detekcji osi pojazdów na podstawie profili R i X, z użyciem języka C w środowisku Linux. Zaimplementowane zostaną funkcje charakterystyczne dla oprogramowania GNU-Coreutils, tzn. obsługa standardowych wejść i wyjść, potoków i argumentów wiersza poleceń.