Skip to content
Praca inżynierska
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
doc
examples
src
test
CMakeLists.txt
README.md
build.sh
build_with_gui.sh
run.sh

README.md

Praca inżynierska

Implementacja algorytmu detekcji osi pojazdów samochodowych w oparciu o profile R i X.

Implementation of algorithm for vehicle axles detection based on R, and X-profile.

W ramach pracy zrealizowane zostanie oprogramowanie do detekcji osi pojazdów na podstawie profili R i X, z użyciem języka C w środowisku Linux. Zaimplementowane zostaną funkcje charakterystyczne dla oprogramowania GNU-Coreutils, tzn. obsługa standardowych wejść i wyjść, potoków i argumentów wiersza poleceń.

You can’t perform that action at this time.