Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (11 sloc) 626 Bytes

Whalebone

Whalebone je služba určená pro bezpečnostní filtraci DNS provozu. Využívá k filtraci logiku navázanou na své DNS resolvery. Resolvery mohou být buď cloudové, provozované přímo společností Whalebone, nebo lokální, provozované přímo v infrastruktuře zákazníka. Pro rozpoznávání hrozeb Whalebone využívá externí zdroje dat a vlastní algoritmy. Více informací o produktu a společnosti naleznete na oficiálních stránkách Whalebone

.. toctree::
   :maxdepth: 2
   :caption: Contents:

   deployment
   quickstart
   local_resolver

You can’t perform that action at this time.