Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
commit 6822ac2a87385d4b95a7ed6b82a1e90289029548 1 parent f968eb8
Siebrand Mazeland siebrand authored
4 assets/www/messages/messages-arc.properties
@@ -37,7 +37,7 @@ menu-share-ril=ܠܒܘܟ ܠܗ ܠܬܩܪܝܗ ܒܬܪܟܢ
37 37 menu-ios-open-safari=ܦܬܘܚ ܠܗ ܒܓܘ ܡܦܐܬܢܐ ܕܣܦܐܪܝ
38 38 menu-open-browser=ܦܬܘܚ ܒܡܦܐܬܢܐ
39 39 settings-close=ܣܟܘܪ ܠܟܘܐ ܕܛܘܝܒ̈ܐ
40   -menu-WOTD=ܡܠܬܐ ܕܐܕܝܘܡ
  40 +menu-WOTD=ܡܠܬܐ ܕܝܘܡܢܐ
41 41 menu-homepage=ܪܝܫܝܬܐ
42 42 settings-title=ܛܘܝܒ̈ܐ
43 43 settings-app-version-label=ܨܚܚܐ ܕܬܚܪ̈ܙܝܬܐ:
@@ -75,4 +75,4 @@ search-button=ܒܨܝ ܒܓܘ ܘܝܩܝܠܟܣܝܩܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܟܬܒܬܐ
75 75 search-placeholder=ܒܨܝ
76 76 do-fulltext-search=ܚܘܝ ܝܬܝܪ ܦܠܛ̈ܐ...
77 77 share-open-browser=ܦܬܘܚ ܒܡܦܐܬܢܐ
78   -twitter-not-available=ܫܘܩܢܐ، ܬܘܝܬܪ ܠܝܬ ܠܐܨܚܬܐ ܕܝܠܘܟ ܡܢ iOS
  78 +twitter-not-available=ܫܘܒܩܢܐ، ܬܘܝܬܪ ܠܝܬ ܠܐܨܚܬܐ ܕܝܠܘܟ ܡܢ iOS
3  assets/www/messages/messages-tly.properties
@@ -69,8 +69,11 @@ collapse-section=Нијо кардеј
69 69 about-close=Тәсвири сәһифә жәј
70 70 about-page-title=Тәсвир
71 71 about-version=Рәвојәт
  72 +about-copyright=Ым әловә мыдофијә бејдә де мыәллифи һуғуғи (C) Викимедијә Фонд ијән иштирок кардә һозы кардәкәсон
  73 +about-license=Ым әловә озодә програмә тәминоте де GNU General Public License шәртон. Шымә бәзнејон певыло ијән дәгиш кардеј әј де ғәтијә шәртон. Әтрофин дијәкә <a href="http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html">http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html</a>.\nБешемонә код дастрәсе бы сәһифәдә: <a href="https://github.com/Wikimedia/WikipediaMobile">https://github.com/Wikimedia/WikipediaMobile</a>.
72 74 about-contributors=Бәмә мәрағине зынеј думотоно шә номон бә чәвон гәнҹи горнә бә ым мәһсули:
73 75 about-credits=Wiktionary Mobile бынәш һесте веј әсәронәдә де ожә бешемонә коди, ијән дәхыл бејдән шәрти:
  76 +app-description=Че Викилуғәти Рәсмијә Әловәје бо Android. Викилуғәт - веб-луғәте, дастрәсе 150 зывононәдә, ым луғәти бәзне һар кәс сәрост кардеј.\n\nМымкунотон: Мәғолә огәтеј бо и тикә ди горош әј һандеј ја мухтарә режимәдә һандеј, мәғолон нәшр кардеј де Android "Нәшр" функсијә комәги, мәғолә һандеј ҹо зывононәдә, нәве бә овинҹынијә екранәдә.\n\nЫштә рајон бывығандән бә Twitter – @WikimediaMobile.
74 77 search-results-did-you-mean-label=Еһтимол шымә нәзәрәдә ым гәтејдәбијон:
75 78 search-results-no-results=Һичи пәјдо быәни
76 79 search-results-close=Наве нәтиҹон жәј

0 comments on commit 6822ac2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.