Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
52 lines (50 sloc) 3.89 KB
# Messages for Galician (galego)
# Exported from translatewiki.net
# Author: McDutchie
# Author: Toliño
wiki_name=Galego...
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Libros
dict:wiki_name=Dicionario
guten:wiki_name=Proxecto Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Wikipedia en galego
quote:wiki_name=Citas
license_text=Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual e pódese empregar libremente baixo os termos desta licenza. Véxase tamén: o texto da licenza [CC-BY-SA] e os [termos de uso] para os termos adicionais que se poidan aplicar. O artigo orixinal está dispoñible en: http://gl.wikipedia.org/wiki/<title>
appro:license_text=Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual e pódese empregar libremente baixo os termos desta licenza. Véxase tamén: o texto da licenza [CC-BY-SA] e os [termos de uso] para os termos adicionais que se poidan aplicar. O artigo orixinal está dispoñible en: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual e pódese empregar libremente baixo os termos desta licenza. Véxase tamén: o texto da licenza [CC-BY-SA] e os [termos de uso] para os termos adicionais que se poidan aplicar. O artigo orixinal está dispoñible en: http://gl.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Véxase tamén: [Lista en orde alfabética dos autores], [Lista de andeis]. Os dereitos de autor da maioría destes libros expirou nos Estados Unidos. (Poden estar protexidos por dereitos de autor noutros países.) Así, calquera pode facer copias, textuais ou non, destas obras. Para obter máis información, consulte: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
how:license_text=Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual e pódese empregar libremente baixo os termos desta licenza. Véxase tamén: o texto da licenza [CC-BY-SA] e os [termos de uso] para os termos adicionais que se poidan aplicar. O artigo orixinal está dispoñible en: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual e pódese empregar libremente baixo os termos desta licenza. Véxase tamén: o texto da licenza [CC-BY-SA] e os [termos de uso] para os termos adicionais que se poidan aplicar. O artigo orixinal está dispoñible en: http://gl.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Escriba unha palabra ou frase
guten:type_a_word=Escriba un título ou autor
no_results=Non se atopou ningunha entrada
searching=procurando...
select_wiki=Escolla a enciclopedia
history_title=Historial
no_history=Non hai ningún historial
please_wait=Por favor, agarde...
clear_history=Limpar o historial
yes=Si
no=Non
protection=Algunhas entradas da Wikipedia poden non ser adecuadas para os menores. Por favor, defina un contrasinal de protección.
guten:protection=Algúns libros poden non ser adecuados para os menores. Por favor, defina un contrasinal de protección.
restricted=Esta entrada pode non ser adecuada para os menores. Por favor, defina un contrasinal de protección.
set_password=Definir un contrasinal
ok=aceptar
set_filter=Co filtrado activado, necesítase un contrasinal para acceder a artigos restrinxidos.
keep_filter_on=Manter o filtro activado
keep_filter_off=Manter o filtro desactivado
filter_options=Opcións de filtrado
turn_filter_on=Activar o filtro
turn_filter_off=Desactivar o filtro
change_password=Cambiar o contrasinal
re_enter_password=Volva escribir o contrasinal
re_enter_new_password=Volva escribir o novo contrasinal
passwords_not_match=Os contrasinais non coinciden
enter_old_password=Escriba o contrasinal vello
enter_password=Escriba o contrasinal
try_again=Erro. Por favor, inténteo de novo.
enter_new_password=Escriba o novo contrasinal
parental_controls=Control parental
r=R
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.