Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

52 lines (50 sloc) 3.913 kb
# Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Michawiki
wiki_name=Dolnoserbšćina...
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Knigły
dict:wiki_name=Słownik
guten:wiki_name=Projekt Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Wikipedija dolnoserbski
quote:wiki_name=Citaty
hitch:wiki_name=Trampowański wiki
license_text=Tekst stoj pód licencu Creative Commons Attribution/Share-Alike License k dispoziciji a daj soe swobodnje pód wuměnjenjami teje licence wužywaś. Glědaj: Tekst licence [CC-BY-SA] a [wužywarske wuměnjenja] za pśidatne wuměnjenja, kótarež daju se nałožyś. Originalny nastawk namakajoš na: http://dsb.wikipedia.org/wiki/<title>
appro:license_text=Toś ten tekst stoj pód licencu "Creative Commons Attribution/Share-Alike License" k dispoziciji a dajo se lichoe pód wuměnjenjami toś teje licence wužywaś. Glědaj: Tekst licence [CC-BY-SA] a [wužywarske wuměnjenja] za pśidatne wuměnjenja, kótarež daju se nałožyś. Originalny nastawk namakajoš na: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Tekst stoj pód licencu Creative Commons Attribution/Share-Alike License k dispoziciji a dajo se swobodnje pód wuměnjenjami teje licence wužywaś. Glědaj: Tekst licence [CC-BY-SA] a [wužywarske wuměnjenja] za pśidatne wuměnjenja, kótarež daju se nałožyś. Originalny nastawk namakajoš na: http://en.wikktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Glědaj teke: [Alfabetiska lisćina awtorow], [Lisćina zběrkow knigłow]. Awtorske pšawo nejwěcej toś tych knigłow jo spadnjone w USA. (W drugich krajach by mógli hyšći awtorske pšawa wobstaś). Tak móžo kuždy pósłowne abo změnjone kopije tych źěłow gótowaś. Za drobnostki, glědaj: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
how:license_text=Toś ten tekst stoj pód licencu "Creative Commons Attribution/Share-Alike License" k dispoziciji a dajo se lichoe pód wuměnjenjami toś teje licence wužywaś. Glědaj: Tekst licence [CC-BY-SA] a [wužywarske wuměnjenja] za pśidatne wuměnjenja, kótarež daju se nałožyś. Originalny nastawk namakajoš na: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Tekst stoj pód licencu Creative Commons Attribution/Share-Alike License k dispoziciji a dajo se swobodnje pód wuměnjenjami teje licence wužywaś. Glědaj: Tekst licence [CC-BY-SA] a [wužywarske wuměnjenja] za pśidatne wuměnjenja, kótarež daju se nałožyś. Originalny nastawk namakajoš na: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Słowo abo wuraz zapódaś
guten:type_a_word=Zapiš knigły abo awtora
no_results=Žedne zapiski namakane
searching=pyta se...
select_wiki=Encyklopediju wubraś
history_title=Historija
no_history=Žedna historija
please_wait=Pšosym cakaj...
clear_history=Historiju wulašowaś
yes=Jo
no=Ně
protection=Někotare zapiski Wikipedije njejsu gódne za njedolětnych. Pšosym nastaj gronidło za šćit.
guten:protection=Někotare knigły njejsu gódne za njedolětnych. Pšosym nastaj gronidło za šćit.
restricted=Toś ten zapisk njejo gódny za njedolětnych. Pčosym nastaj gronidło za šćit.
set_password=Gronidło nastajiś
ok=w pórědku
set_filter=GAŽ filtrowanje jo zašaltowane, gronidło jo trěbne, gaž maśo pśistup na wobgranicowane nastawki.
keep_filter_on=Filter ZAŠALTOWANY wóstajiś
keep_filter_off=Filter WUŠALTOWANY wóstajiś
filter_options=Filtrowe opcije
turn_filter_on=Filter ZAŠALTOWAŚ
turn_filter_off=Filter WUŠALTOWAŚ
change_password=Gronidło změniś
re_enter_password=Gronidło znowego zapódaś
re_enter_new_password=Nowe gronidło znowego zapódaś
passwords_not_match=Gronidle se njemakatej
enter_old_password=Stare gronidło zapódaś
enter_password=Gronidło zapódaś
try_again=Wopak. Pšosym wopytaj hyšći raz.
enter_new_password=Nowe gronidło zapódaś
parental_controls=Starjejšyna kontrola
r=R
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.