Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

55 lines (53 sloc) 4.74 kB
# Messages for Colognian (Ripoarisch)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Purodha
wiki_name=Ripoaresch Platt …
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Bööscher
dict:wiki_name=Wööterbooch
guten:wiki_name=Projäk Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Wikipedija en ripoaresch Sprooche
quote:wiki_name=Zitate
starw:wiki_name=Wookieepedia
trav:wiki_name=Wiki för et Reise
hitch:wiki_name=Hitchwiki
license_text=Heh dä Täx es ze han onger dä Lizänz „<i lang="en">Creative Commons</i>, der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un dä kann noh dä iere Bedengunge frei jebruch wääde. Süsch och noh_m Täxt vun der Lezänz [CC-BY-SA], un de extra [Bedengunge], di och zohträffe künnte. Dä Ojinaaltäx es op http://ksh.wikipedia.org/wiki/<title> nohzelässe.
appro:license_text=Heh dä Täx es ze han onger dä Lizänz „<i lang="en">Creative Commons</i>, der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un dä kann noh dä iere Bedengunge frei jebruch wääde. Süsch och noh_m Täxt vun der Lezänz [CC-BY-SA], un de extra [Bedengunge], di och zohträffe künnte. Dä Ojinaaltäx es op http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights nohzelässe.
dict:license_text=Heh dä Täx es ze han onger dä Lizänz „<i lang="en">Creative Commons</i>, der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un dä kann noh dä iere Bedengunge frei jebruch wääde. Süsch och noh_m Täxt vun der Lezänz [CC-BY-SA], un de extra [Bedengunge], di och zohträffe künnte. Dä Ojinaaltäx es op http://ksh.wiktionary.org/wiki/<title> nohzelässe.
guten:license_text=Süsch och: [de alphabeetesche Leß met de Schriever], [de Leß met de Bööcherschääfer]. Et Urhevverrääsch för de miehste vun dänne Bööcher est en de USA ald eröm. (Se künnte en ander Länder ävver joot noch jeschöz sin) Jeder_ein kann jenoue udder ömjemoodelte Koppieje vun dä Werke maache. Op dä Sigg <i lang="en">http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page</i> kam_mer mieh doh drövver lässe.
how:license_text=Heh dä Täx es ze han onger dä Lizänz „<i lang="en">Creative Commons</i>, der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un dä kann noh dä iere Bedengunge frei jebruch wääde. Süsch och noh_m Täxt vun der Lezänz [CC-BY-SA], un de extra [Bedengunge], di och zohträffe künnte. Dä Ojinaaltäx es op http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons nohzelässe.
quote:license_text=Heh dä Täx es ze han onger dä Lizänz „<i lang="en">Creative Commons</i>, der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un dä kann noh dä iere Bedengunge frei jebruch wääde. Süsch och noh_m Täxt vun der Lezänz [CC-BY-SA], un de extra [Bedengunge], di och zohträffe künnte. Dä Ojinaaltäx es op http://ksh.wikiquote.org/wiki/<title> nohzelässe.
trav:license_text=Dä Täx steiht onger der Lizänz vun de <i lang="en">Creative Commons</i> „der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un kann frei jenuz wääde onger dä Bedengunge vun dä Lizänz. Loor noh däm Täx vun de [CC-BY-SA] Lizänz un de <i lang="en">[Terms of Use]</i> noh däm, wat noch jöltesch sin maach. Dä Ojinaal Atikel es op http://wikitravel.org/en/<title> ze fenge.
type_a_word=Wat som_mer söhke?
guten:type_a_word=Jev e Booch udder ene Schriever en
no_results=Kein Enndrääsch jefonge
searching=ben aam Söhke&nbsp;…
select_wiki=Nohkixel ußsöhke
history_title=Vörijje Sigge
no_history=Mer han kein Sigge vun vürheer
please_wait=Ene Momang&nbsp;…
clear_history=Leß leddich maache
yes=Joh
no=Nää
protection=Paa Wikkipedijasigge sulle nix för Pänz sin, Do künnts e Paßwoot drop säze.
guten:protection=Paa Bööscher sulle nix för Pänz sin, Do künnts e Paßwoot drop säze.
restricted=Dat heh sull nix för Pänz sin, Do künnts e Paßwoot drop säze.
set_password=Paßwoot faßlääje
ok=Lohß Jonn!
set_filter=Wann dä Felter aanjeschalldt es, bruch mer e Paßwoot, öm op de beschrängkte Sigge ze kumme.
keep_filter_on=Felter aanlohße
keep_filter_off=Felter ußlohße
filter_options=Felter
turn_filter_on=Felter aanschallde
turn_filter_off=Felter ußschallde
change_password=Paßwood ändere
re_enter_password=Jif et Paßwoot norr_ens en
re_enter_new_password=Jif et neue Paßwoot norr_ens en
passwords_not_match=De Paßwööter sin unejaal
enter_old_password=Jif et ahle Paßwoot en
enter_password=Jif et Paßwoot en
try_again=Verkeeht. Donn_et norr_ens versöhke.
enter_new_password=Jif et neue Paßwoot en
parental_controls=Övverwaachung vun de Älldere
r=B
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.