Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

51 lines (49 sloc) 4.261 kB
# Messages for Scottish Gaelic (Gàidhlig)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Akerbeltz
wiki_name=Gàidhlig...
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Leabhraichean
dict:wiki_name=Faclair
guten:wiki_name=Pròiseact Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Uicipeid na Gàidhlig
quote:wiki_name=Luaidhean
license_text=Tha an teacsa seo ri fhaighinn fon cheadachas Creative Commons Attribution/Share-Alike agus 's urrainnear ath-chleachdadh gu saor fo theirmichean a' cheadachais sin. Faic: Teacsa Ceadachas [CC-BY-SA] is [Terms of Use] airson teirmichean a bharrachd a dh'fhaodadh a bhith buailteach. Gheibhear an t-artaigeal tùsail aig: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
appro:license_text=Tha an teacsa seo ri fhaighinn fon cheadachas Creative Commons Attribution/Share-Alike agus 's urrainnear ath-chleachdadh gu saor fo theirmichean a' cheadachais sin. Faic: Teacsa Ceadachas [CC-BY-SA] is [Terms of Use] airson teirmichean a bharrachd a dh'fhaodadh a bhith buailteach. Gheibhear an t-artaigeal tùsail aig: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Tha an teacsa seo ri fhaighinn fon cheadachas Creative Commons Attribution/Share-Alike agus 's urrainnear ath-chleachdadh gu saor fo theirmichean a' cheadachais sin. Faic: Teacsa Ceadachas [CC-BY-SA] is [Terms of Use] airson teirmichean a bharrachd a dh'fhaodadh a bhith buailteach. Gheibhear an t-artaigeal tùsail aig: http://en.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Faic cuideachd: [Alphabetical list of authors], [List of bookshelves]. Dh'fhalbh a' chòir letbhbreac air a' chuid as motha dhe na leabhraichean seo anns an Stàitean Aonaichte. (Faodaidh gu bheil iad fo bhuaidh còir lethbhreac ann an dùthchannan eile fhathast). Tha cead aig duine sam bith ma-thà lethbhric a dhèanamh dhe na h-obraichean seo, ge b' ann facal air an fhacal gus nach ann. Faic na leanas airson mion-fhiosrachadh: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
how:license_text=Tha an teacsa seo ri fhaighinn fon cheadachas Creative Commons Attribution/Share-Alike agus 's urrainnear ath-chleachdadh gu saor fo theirmichean a' cheadachais sin. Faic: Teacsa Ceadachas [CC-BY-SA] is [Terms of Use] airson teirmichean a bharrachd a dh'fhaodadh a bhith buailteach. Gheibhear an t-artaigeal tùsail aig: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Tha an teacsa seo ri fhaighinn fon cheadachas Creative Commons Attribution/Share-Alike agus 's urrainnear ath-chleachdadh gu saor fo theirmichean a' cheadachais sin. Faic: Teacsa Ceadachas [CC-BY-SA] is [Terms of Use] airson teirmichean a bharrachd a dh'fhaodadh a bhith buailteach. Gheibhear an t-artaigeal tùsail aig: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Cuir a-steach facal no abairt
guten:type_a_word=Cuir a-steach leabhar no ùghdar
no_results=Cha deach càil a lorg
searching=a' lorg...
select_wiki=Tagh an leabhar-eòlais
history_title=Eachdraidh
no_history=Gun eachdraidh
please_wait=Fuirich ort...
clear_history=Am bu toigh leat an eachdraidh fhalamhadh?
yes=Bu toigh l'
no=Cha bu toigh l'
protection=Tha cuid dhe na clàir aig an Uicipeid a dh'fhaodadh a bhith freagarrach do dh'inbhich a-mhàin. Cuir ann facal-faire airson dìon.
guten:protection=Faodaidh nach eil seo freagarrach ach do dh'inbhich a-mhàin. Cuir ann facal-faire airson dìon.
restricted=Faodaidh nach eil an clàr seo freagarrach ach do dh'inbhich a-mhàin. Cuir ann facal-faire airson dìon.
set_password=Suidhich facal-faire
ok=ok
set_filter=Ma bhios an criathradh AIR, bidh feum air facal faire nuair a nithear inntrigeadh do chlàir fo dhìon.
keep_filter_on=Cum a' chriathrag AIR
keep_filter_off=Cum a' chriathrag DHETH
filter_options=Roghainnean a' chriathraidh
turn_filter_on=Cuir an criathradh AIR
turn_filter_off=Cuir an criathradh DHETH
change_password=Atharraich am facal-faire
re_enter_password=Cuir a-steach am facal-faire a-rithist
re_enter_new_password=Cuir a-steach am facal-faire ùr a-rithist
passwords_not_match=Chan eil na faclan-faire a' freagairt ri chèil
enter_old_password=Cuir a-steach an seann-fhacal-faire
enter_password=Cuir a-steach am facal-faire
try_again=Cearr. Feuch ris a-rithist.
enter_new_password=Cuir a-steach facal-faire ùr
parental_controls=Smachd nam pàrant
r=Cuing
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.