Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
47 lines (45 sloc) 3.34 KB
# Messages for Sango (Sängö)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Mdkidiri
wiki_name=Sängö
books:wiki_name=Âbûku
dict:wiki_name=Bakarî
guten:wiki_name=Pialö Gutenberg
pedia:wiki_name=Wïkïpêdia na Sängö
quote:wiki_name=Pekôyângâ
license_text=Gbâsû nî ayeke na gbe tî peremïi Creative Commons Attribution / Zo alîngbi tî vunga nî sân tî sanzêe yê daä, sï ngâ lo lîngbi tî sâra kua na nî töngana sô atene na yâ tî peremïi nî.. Bâa gbâsû [CC-BY-SA] tî peremïi nî na [Sopë tî särängö-kua na nî] tî bâa âmbênî âkâmba tî lägërëmä sô alîngbi tî sâra kua. Aara gbâsû nî na lingo sô: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
dict:license_text=Gbâsû nî ayeke na gbe tî peremïi Creative Commons Attribution / Zo alîngbi tî vunga nî sân tî sanzêe yê daä, sï ngâ lo lîngbi tî sâra kua na nî töngana sô atene na yâ tî peremïi nî.. Bâa gbâsû [CC-BY-SA] tî peremïi nî na [Sopë tî särängö-kua na nî] tî hînga âmbênî âkâmba tî lägërëmä sô alîngbi tî sâra kua. Tâkâ fîtasû nî ayeke na lindo sô : http://en.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Bâa ngâ: [Lafabëe molongö tî âWasû], [Molongö tî âgbalâka]. Ângura tî wasû tî mîngi tî âbûku sô kûê amîngo na Amerîka awe. (Me ângura nî alîngbi tî ngbâ fî na yâ tî âmbênî ködörö ndê). Töngasô, zô kûê alîngbi tî wara sûkô tî âmbëtï sô, atâa töngana gbâsû, atâa töngana limo. Tî hînga kûê daä, gue na: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
quote:license_text=Gbâsû nî ayeke na gbe tî peremïi Creative Commons Attribution / Zo alîngbi tî vunga nî sân tî sanzêe yê daä, sï ngâ lo lîngbi tî sâra kua na nî töngana sô atene na yâ tî peremïi nî.. Bâa gbâsû [CC-BY-SA] tî peremïi nî na [Sopë tî särängö-kua na nî] tî hînga âmbênî âkâmba tî lägërëmä sô alîngbi tî sâra kua. Tâkâ fîtasû nî ayeke na lindo sô: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Pîka mbênî mbupa wala mbênî penzelö
guten:type_a_word=Sû mbênî litënë tî bûku wala ïrï tî mbênî wasû
no_results=Awara mângbi ôko pëpe
searching=Ayeke gi ndo...
select_wiki=Soro gbâkâ bakarî nî
history_title=Mbai
no_history=Mbai nî ayeke äpe
please_wait=Kü kêtê sï o!
clear_history=Woza mbai nî
yes=Iin
no=Ên-en
protection=Âmbênî âfîtasû tî yâ tî Wïkïpêdia alîngbi na âmôlengê pëpe. Kânga lêgë nî na pafungûla.
guten:protection=Âmbênî âbûku tî yâ tî Wïkïpêdia alîngbi na âmôlengê pëpe. Kânga lêgë nî na pafungûla.
restricted=Fîtasû sô alîngbi na âmôlengê pëpe. Kânga lêgë nî na pafungûla.
set_password=Seka pafungûla
ok=Iin
set_filter=Töngana a seka mänä awe, gï pafungûla sï alîngbi tî zî lêgë tî sï na fîtasû sô a funga nî sô.
keep_filter_on=Seka mänä
keep_filter_off=Zî mänä
filter_options=Bâamû tî mänä
turn_filter_on=Zîngo mänä
turn_filter_off=Mîngp mänä
change_password=Sanzêe pafungûla
re_enter_password=Kîri mo pîka pafungûla nî
re_enter_new_password=Kîri mo pîka finî pafungûla nî
passwords_not_match=Âpafungûla nî ayeke ndê ndê
enter_old_password=Pîka ngbêre pafungûla nî
enter_password=Pîka pafungûla
try_again=Kpälë! Kîri mo tara
enter_new_password=Pîka finî pafungûla
parental_controls=Babâ ala mamâ abâa sï
r=D
Something went wrong with that request. Please try again.