Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

48 lines (46 sloc) 3.119 kb
# Messages for Albanian (shqip)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Marinari
# Author: Techlik
wiki_name=Anglisht
books:wiki_name=Libra
dict:wiki_name=Fjalor
guten:wiki_name=Projekti Gutenberg
pedia:wiki_name=Wikipedia Anglisht
quote:wiki_name=Citate
license_text=Teksti ofrohet nën Creative Commons Attribution/Share-Alike Liçenca dhe mund të ri-përdoret lirshëm në terme të kësaj licence. Shikoni: Teksti i licencës [CC-BY-SA] dhe [Kushtet e përdorimit] për terme shtesë të cilat mund të aplikohen. Artikulli origjinal ofrohet në http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
dict:license_text=Teksti ofrohet nën Creative Commons Attribution/Share-Alike Liçenca dhe mund të ri-përdoret lirshëm në terme të kësaj liçence. Shih: Teksti i Liçencës [CC-BY-SA] dhe [Kushtet e Përdorimit] për kushte të tjera të cilat mund të zbatohen. Artikulli origjinal ofrohet në http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
guten:license_text=Shih gjithashtu: [Lista e alfabetike e autorëve], [Lista e Rafteve të Librave]. E drejta e autorit për shumicën e këtyre librave ka skaduar në Shtetet e Bashkuara. (Ato mund të jetë ende e drejt e autorit në vende tjera). Pra kushdo mund të bëjë kopje tekstualisht ose jo-tekstualisht të këtyre veprave. Për detaje, shih: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
quote:license_text=Teksti ofrohet nën Creative Commons Attribution/Share-Alike Liçenca dhe mund të ri-përdoret lirshëm në terme të kësaj liçence. Shih: Teksti i Liçencës [CC-BY-SA] dhe [Kushtet e Përdorimit] për kushte të tjera të cilat mund të zbatohen. Artikulli origjinal ofrohet në http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
type_a_word=Shtyp Fjalën apo Frazën
guten:type_a_word=Shtyp Librin apo Autorin
no_results=Nuk janë gjetur të dhëna
searching=në kërkim
select_wiki=Zgjidhni enciklopedin
history_title=Historiku
no_history=Nuk ka histori
please_wait=Ju lutem prisni ...
clear_history=Spastro Historikun
yes=Po
no=Jo
protection=Disa shënime të Wikipedia mund të mos jenë të përshtatshme për të miturit. Ju lutemi vendosni fjalëkalimin për mbrojtje
guten:protection=Disa libra mund të mos jenë të përshtatshme për të miturit. Ju lutemi vendosni fjalëkalimin për mbrojtje
restricted=Ky shënim mund të mos jenë i përshtatshme për të miturit. Ju lutemi vendosni fjalëkalimin për mbrojtje
set_password=Cakto Fjalëkalimin
ok=në rregull
set_filter=Me filtrimin e kyçur, fjalëkalimi është i nevojshëm kur çaseni në shënime të kufizuara (ndaluara)
keep_filter_on=Mbaj filtrimin ndezur
keep_filter_off=Mbaj filtrimin fikur
filter_options=Alternativat e filtrimit
turn_filter_on=Aktivizo filtrimin
turn_filter_off=Deaktivizo filtrimin
change_password=Ndrysho fjalëkalimin
re_enter_password=Ri-shtyp Fjalëkalimin
re_enter_new_password=Ri-shtyp fjalëkalimin e ri
passwords_not_match=Fjalëkalimi nuk përputhet
enter_old_password=Shkruani fjalëkalimin e vjetër
enter_password=Shkruani fjalëkalimin
try_again=Gabim. Ju lutem provoni përsëri.
enter_new_password=Shkruani fjalëkalimin e ri
parental_controls=Kontroli Prindëror
r=R
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.