Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent f2691bd commit 9e8d8bf7f81c61ea2611ea248921ef0c3f329bf9 @siebrand siebrand committed Oct 27, 2012
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +0 −1 XML-Licenses/ksh/wiki.nls
  2. +2 −0 XML-Licenses/tyv/wiki.nls
View
1 XML-Licenses/ksh/wiki.nls
@@ -19,7 +19,6 @@ dict:license_text=Heh dä Täx es ze han onger dä Lizänz „<i lang="en">Creat
guten:license_text=Süsch och: [de alphabeetesche Leß met de Schriever], [de Leß met de Bööcherschääfer]. Et Urhevverrääsch för de miehste vun dänne Bööcher est en de USA ald eröm. (Se künnte en ander Länder ävver joot noch jeschöz sin) Jeder_ein kann jenoue udder ömjemoodelte Koppieje vun dä Werke maache. Op dä Sigg <i lang="en">http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page</i> kam_mer mieh doh drövver lässe.
how:license_text=Heh dä Täx es ze han onger dä Lizänz „<i lang="en">Creative Commons</i>, der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un dä kann noh dä iere Bedengunge frei jebruch wääde. Süsch och noh_m Täxt vun der Lezänz [CC-BY-SA], un de extra [Bedengunge], di och zohträffe künnte. Dä Ojinaaltäx es op http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons nohzelässe.
quote:license_text=Heh dä Täx es ze han onger dä Lizänz „<i lang="en">Creative Commons</i>, der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un dä kann noh dä iere Bedengunge frei jebruch wääde. Süsch och noh_m Täxt vun der Lezänz [CC-BY-SA], un de extra [Bedengunge], di och zohträffe künnte. Dä Ojinaaltäx es op http://ksh.wikiquote.org/wiki/<title> nohzelässe.
-trav:license_text=Dä Täx steiht onger der Lizänz vun de <i lang="en">Creative Commons</i> „der Name moß jenannt wääde un Wiggerjävve zoh dersellve Bedengunge es zohjelohße“ un kann frei jenuz wääde onger dä Bedengunge vun dä Lizänz. Loor noh däm Täx vun de [CC-BY-SA] Lizänz un de <i lang="en">[Terms of Use]</i> noh däm, wat noch jöltesch sin maach. Dä Ojinaal Atikel es op http://wikitravel.org/en/<title> ze fenge.
type_a_word=Wat som_mer söhke?
guten:type_a_word=Jev e Booch udder ene Schriever en
no_results=Kein Enndrääsch jefonge
View
2 XML-Licenses/tyv/wiki.nls
@@ -1,6 +1,7 @@
# Messages for Tuvinian (тыва дыл)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Sborsody
+# Author: SuKhDug
wiki_name=Тыва дыл...
books:wiki_name=Номнар
@@ -16,3 +17,4 @@ no=Чок
ok=чөп
filter_options=Шүүрдүң эдиглери
change_password=Чажыт сөстү өскертири
+parental_controls=Ада-иениң хайгааралы

0 comments on commit 9e8d8bf

Please sign in to comment.