Skip to content
Browse files

Localisation updates from http://translatewiki.net.

  • Loading branch information...
1 parent 4a4cecb commit f2691bd733927b3d2abbf17735b2f5c9f3ba4b87 @siebrand siebrand committed Oct 20, 2012
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 XML-Licenses/sl/wiki.nls
View
5 XML-Licenses/sl/wiki.nls
@@ -2,17 +2,22 @@
# Exported from translatewiki.net
# Author: Dbc334
# Author: Eleassar
+# Author: Irena Plahuta
wiki_name=Angleščina ...
+appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Knjige
dict:wiki_name=Slovar
guten:wiki_name=Projekt Gutenberg
how:wiki_name=WikiKako
pedia:wiki_name=Angleška Wikipedija
quote:wiki_name=Navedki
+hitch:wiki_name=Štoparski wiki
license_text=Besedilo je na voljo pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga lahko prosto ponovno uporabite pod pogoji dovoljenja. Glej: Besedilo dovoljenja [CC-BY-SA] in [Pogoje uporabe] za dodatne pogoje, ki so morda v veljavi. Izvirni članek je na voljo na: http://en.wikipedia.org/wiki/<title>
+appro:license_text=Besedilo je na voljo pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga lahko prosto ponovno uporabite pod temi pogoji. Lahko se uveljavljajo dodatni pogoji: dovoljenje [CC-BY-SA] in [Pogoji uporabe]. Izvirni članek je na voljo na http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights.
dict:license_text=Besedilo je na razpolago pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga pod pogoji licence lahko prosto uporabljate. Dodatni pogoji, ki morda veljajo, so opisani na straneh: Besedilo licence [CC-BY-SA] in [Pogoji uporabe]. Izvorni članek je dostopen na naslovu: http://en.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Glej tudi: [Abecedni seznam avtorjev], [Seznam knjižnih polic]. Avtorske pravice so v Združenih državah Amerike za večino teh knjig potekle. (Morda so še vedno avtorsko zaščitene v drugih državah.) Zato lahko vsakdo izdeluje dobesedne ali prirejene kopije teh del. Za podrobnosti glej: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
+how:license_text=Besedilo je na voljo pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga lahko pod temi pogoji prosto uporabljate. Glejte besedilo dovoljenja [CC-BY-SA] in [Pogoji uporabe|Pogoje uporabe] za dodatne pogoje. Izvirni članek je dosegljiv na http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons.
quote:license_text=Besedilo je na razpolago pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji in ga lahko v skladu s pogoji licence prosto uporabljate. Dodatni pogoji, ki morda veljajo, so opisani na straneh: Besedilo dovoljenja [CC-BY-SA] in [Pogoji uporabe]. Izvorni članek je dostopen na naslovu: http://en.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Vnesite besedo ali besedno zvezo
guten:type_a_word=Vnesite knjigo ali avtorja

0 comments on commit f2691bd

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.