Skip to content
WP-widget for pogoda.wiks.eu
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
README.md
wp_pogodawikseu.php

README.md

wp_weather

WP-widget for pogoda.wiks.eu

Prosty Wordpressowy widget pobierający i obrazujący pogodę ze strony http://pogoda.wiks.eu Opis: http://blog.wiks.eu/weather-wp/ Instalacja standard - pobierz, rozpakuj pliki, umieść w wp-content/plugins Zobacz na stronie pogoda.wiks.eu jak uzyskać token dla wybranego miejsca, wejdź w ustawienia widgetu i wpisz token. Testowo można użyć tokena: for_test_cntcXBWYJDQ0H6VwanN3Zrh

You can’t perform that action at this time.