Skip to content
laravel side project afotofraag
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
config
database
public
resources
routes
storage
tests
.gitattributes
.gitignore
artisan
composer.json
composer.lock
gulpfile.js
package.json
phpunit.xml
readme.md
server.php

readme.md

Afotograaf

Nadat ik het Laravel framework heb gebruikt om een schoolopdracht te maken heb ik besloten om mij meer te verdiepen in dit framework. Ik wil mij blijven ontwikkelen en niet stil blijven zitten.

Ik heb voor mezelf Afotograaf gemaakt. Dit is een platform voor fotografen die hier hun fotografie kunnen laten zien. Dit heb ik meteen gemaakt nadat de schoolopdracht was ingeleverd. Je creert als het ware een eigen portfolio van al jouw foto’s, het voelt als een eigen pagina die je naar je eigen wensen kan invullen. Ik ben hierbij verantwoordelijk voor zowel de backend als de frontend.

License

The Laravel framework is open-sourced software licensed under the MIT license.

You can’t perform that action at this time.