Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vscode
dev
dist
README.md
tsconfig.json

README.md

Gofo

GoFo staat voor GoodFood. Dit is een kindergame die ik gemaakt hebt voor een opdracht van school. De game is gemaakt in typescript. Er is hier gebruikt gemaakt van OOP.

De bedoeling is om alleen de gezonde dingen te vangen met de fruitmand. Dit zijn de appels en bananen. Na verloop van tijd komen er ook hamburgers en friet naar beneden vallen, deze moet je ontwijken. Wanneer je 3x bent geraakt ben je af. Het spel wordt moeilijker na verloop van tijd.

You can’t perform that action at this time.