No description, website, or topics provided.
C++
Pull request Compare This branch is 213 commits behind cmpitg:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs
gtest @ aa2b9d5
src
test
.gitignore
.gitmodules
CMakeLists.txt
COPYING
README.md
TODO.md

README.md

BoGoEngine

Giới thiệu

BoGoEngine là một thư viện sử dụng cho việc gõ tiếng Việt. BoGoEngine được viết bằng ngôn ngữ C++, với functional programming paradigm.

Mail group thảo luận các vấn đề liên quan đến việc phát triển BoGoEngine: bogoengine-dev@googlegroups.com, subscribe tại giao diện web Google Group.

Lịch sử và nguyên nhân ra đời

Tại thời điểm tháng 03 năm 2012, Việt Nam có 04 bộ gõ tiếng Việt trên GNU/Linux được biết đến nhiều nhất:

 • x-unikey của tác giả Phạm Kim Long, lần phát hành cuối cùng là vào năm 2006, giấy phép GPL.

 • xvnkb của tác giả Dao Hai Lam lam@visc-network.com, lần phát hành cuối cùng vào năm 2004, giấy phép ?.

 • scim-unikeyibus-unikey là 2 input method (IM) dùng cho SCIM và IBus, phát triển bởi Lê Quốc Tuấn mr.lequoctuan@gmail.com và Lê Kiến Trúc afterlastangel@ubuntu-vn.org, với engine Unikey trích xuất từ x-unikey, giấy phép GPL. ibus-unikey được sử dụng phổ biến nhất, có mặt mặc định trên hầu hết tất cả các bản phân phối GNU/Linux. scim-unikey phát hành lần cuối cùng vào tháng 08/2009. ibus-unikey phát hành bản 0.6 vào tháng 01/2012 và hiện nay vẫn đang tiếp tục được phát triển.

Tuy nhiên cả 4 bộ gõ này đều có nhiều hạn chế, gây khó khăn cho người sử dụng, đặc biệt với người sử dụng phổ thông.

Thông thường, bộ gõ tiếng Việt trên GNU/Linux cần đảm bảo các yếu tố sau:

 • (1) Là FOSS.
 • (2) Sẵn có trên mọi bản phân phối GNU/Linux.
 • (3) Có IM cho các IM platform/framework mặc định phổ biến nhất hiện nay: SCIM và IBus.
 • (4) Tài liệu cho người sử dụngngười phát triển rõ ràng, chăm sóc cẩn thận.
 • (5) Mã nguồn trong sáng, có convention, guideline.
 • (6) Chạy ổn định, dễ dùng.
 • (7) Hỗ trợ các bảng mã (UTF-8, UTF-16, TCVN 3, VNI, VIQR) và cách gõ phổ biến nhât (Telex, Simple Telex, VNI).
 • (8) Khả năng mở rộng, bảo trì, tái sử dụng cao.

x-unikey chỉ đáp ứng được (1) (với người sử dụng) và (7) (với người phát triển).

xvnkb đáp ứng được (1)(7).

scim-unikeyibus-unikey đáp ứng được (1), (2), (7) nhưng thất bại rất lớn ở tất cả các yêu cầu còn lại.

FIXME: Thêm phân tích và dẫn chứng cụ thể với người sử dụng + người phát triển.

BoGoEngine ra đời nhằm đáp ứng đầy đủ cả 8 yêu cầu này.

Yêu cầu

Cho việc biên dịch

 • CMake 2.6+
 • glibmm 2.4
 • gcc 4.2+

Cho việc sử dụng

FIXME

Giấy phép xuất bản (License)

Toàn bộ mã nguồn của BoGoEngine cùng tất cả các tài nguyên đi kèm đều được phát hành dưới các quy định ghi trong Giấy phép Công cộng GNU, phiên bản 3.0 (GNU General Public License v3.0). Xem tệp COPYING để biết thêm chi tiết.

Credit

Bản quyền (C) năm 2012 bởi:

Xin chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến: