Permalink
Browse files

added nl.yml language

  • Loading branch information...
1 parent d42fba7 commit 37e8101c04bda7d2ec3b95611a1db271d5c9a59c @ARNHOE ARNHOE committed Jan 29, 2013
Showing with 9 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 lang/nl.yml
View
@@ -0,0 +1,9 @@
+nl:
+ GoogleSitemaps:
+ METANOTEPRIORITY: 'Handmatig de prioriteit van Google Sitemaps aanpassen voor deze pagina (%s)'
+ METAPAGEPRIO: 'Pagina prioriteit'
+ PRIORITYAUTOSET: 'Automatisch de pagina diepte maken'
+ PRIORITYLEASTIMPORTANT: 'Minst belangrijke'
+ PRIORITYMOSTIMPORTANT: 'Meest belangrijke'
+ PRIORITYNOTINDEXED: 'niet geïndexeerd'
+ TABGOOGLESITEMAP: 'Google Sitemap'

0 comments on commit 37e8101

Please sign in to comment.