Skip to content
Tools for butchering password lists and passwords
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README
casejumble.pl
charjumble.pl
charmunge.pl
handiness.pl
iterate.pl
lensort.pl
wordmash.pl

README

-.---------..---.--..-----------.--------.--.---::--..--:---------:---------------:-----------------
------..------.-..--------.-------------.....---------------------------------:---------------------
-----.--.----------...--..------..-..``   ``.-------------.-----------------.---------------------
-.-.-.---------..-.----------...``       `.-----------.---------------------------------------
--..-.-------.---------------.`   ``     `.--------...-.------------------------------------
-...--JASON-...-----.--------    `-..`     `----------.---------------.-.----..-------------
..-.--..-.--.-------.-------.    `----.`   ` `.--.------------------------.---------.--------
:----.---------------------.`   `-:oosso`  `--..`-++/:--------------------.----.-----.---------
:---.-------------------....` `:+syhhhhhhdy/.  .:--.``-shyo+:-------.-.---------.--.----.---------
-----------------...---.....-:shhdddddddddddhy+.    `oddddhys+/------.-------------.--...---.---
:----..----.----------...-/shdddmdddmmmmmmdmdddy/.`..-:+shddddddddhyo/--------------------.---...-.-
-------------------....-+yhhddmmmdhyhdmdddmmddmdddhhhddhdddddddddddhhhs/--------------.---------..--
--....---.---..----.-:+yhdddddmmmo```:dddddmddmmdddddddddddhhhhddhs+yhhyo:-------------..------.....
---.-...-.----------/shdddddmmmmmh///sddddddddddddddddddddhhddddddhs+oyhys+:-----------..------.....
---.--------.--...:oyyhdddddmmmmddmmmmmmmmmmmmdddddddhhhddhhhhdddddhhyyhhyso:-----------.----.-.-...
--...----..-.....:syhhddddddmmdddddddmdhhdmmmmmdddddhhhhhhhhyyhhddddhy:/shys+:-----------------.-.--
-...............ohhhhhhhdddmmmddddddds.``-dmmmmmmmddhdddddddddddddddhhyo+yyyo/:-----------.----.-...
-.-...-.......:shhhddhhhdddmmmmddddmmy:-:sdmddddmmddddddddddddddddddhhhhhssyso/:---------------.----
-.----......./yhhhhhhy++sddddddmmdddmmmdmmmmmmdddmmmddddddhhhhhhdhyhdhhhho-/yso/:--.----.-:---------
-.--.-.--.../hhhhhhhy-``/hddddmmmddmmmmms/:+ymmmmmmmmysshdddddhhy:`.+hhhhhy+oys+//--------:---.-----
-.---...-..:yhhhhhhdh/:+hdddddddddmmmmmh`  +dmmmmmmh. ``odmdddddho//yhhhhhhyyyo+//-----------..----
-.---.-....ohhhhhhhhhdddddddmddddmmmmmmdhooydmmmmmmmdysoshdmddddddddddddhhyssyyso++/---------::--..-
---.......+yyhhhhhyyhhhddddddddddddmmmmmmmmddmmmdddhhhyyyyyyyyyhhyyso+//:::/oyysso+/:...-----::--...
---.--..-:yhhhhhhs.`-hhhddddddddddddmmmmmmmddmmmdhyyso+/:----------....-/oyyyyssooo/:` `---------.-
-.-----.-ohhyyhyh+ -hdds--/hhhhdddddddddddmmNNNNNNNNNNmdhyo+/:-....-/oyyys+::--:/++:.  .----------
-----.--:hhyyyyyhhoohddh` `ydddddhdddhhhhdmNNNNmmmmNNNNNNmmmddhyo/shhyyy+.   .+s+-` .------.--.
---.-...+yysssssyhhhdddd+::sdhhdddhhdhhhhddhyso+///+oshdmmNNNNmmmmdddhhys-    :so:-: ..-------..
--.-.` ````````:yyhhdddddddddhdddhyhhddhy/.`    `.:ohdNNNNNmmdddhyyo-    :os+:` `---------
--...`  ``.. `syhhddddddddddddddhhdddo.       `+ydddmmmmmmdhyso/`    oyso+.` .--------
--...  `...o` `ssyhhhddddddddddddhhdmh:        /yhddddmmmmdyyys+-`   syyso/. `..-------
-....  `.... `ssyhhhddddddddddddhhdNd/        `ohhdddhddmmmhyhyyo-.  -syysso:.`.--------
--...   ```  -ssyyhhhhdddddddddhhhdNmy`       `ohddddhhdhddddhhhhdy//::+yhhyyys/:.--------.
-.--.`     /yyhhhhhdhhhddddddhyyhmNmy:`     `:sddhhhhhhhhhhhdhhyyhmhoshhyssoyss+/----------
----..``///::--:syyhhhhhhhhhhhdddhyhhhdmNmdy+:-....-+sdmmdhhhhhhhyyhhhhhhmmmmhosyyyo+ssso/:---.-----
-.......hhhhyssssyyyhhhhhhhhhhhddhhhyhhdmNNNmdhhhhdmNNNNmhhyyyhhyyyyyyhdNmmmddo+yyyoossso//-:-------
-----.-.yhhhhyssssyyyhhhhhhhhhdhhhhhhhdddmNNNNNmNNNNNNNNdhhyhhyyyyyyyydmmmmddho/oyys/ssso//:--------
-------.+dhhhyysysyyyhhhhhhhhhhhhhhddddddmNMNNNNmmNNNMMNdhyyyyysssyhhhmddhsoso/:+shhs:+ss//:--------
---------yhhhhyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhdddddddmNNNNNmddNNMMNmdhhyyysssyyysyyss+/:::::/oyhhs-/so+:-::-----
-..------/hhhhhhyyyyyyhysyhhhhhhhhhhddddddmNNNNddNNMMMNmddhyysssyssoooo+/:--:/::/+yhhhs.:+/:--------
-..--:----ohhhhhhyyyyyy:``:yyhhhhyyhhhhddddNNNmdmMMMMMNNmdhhsssso++++o++-` `//:/+osyhhy+.-::--------
--.----:---shhyhhyyyyyy: .shhhhhhh+-.-shddmmdmmNMMMNMNmmdhhyssoooo+++++.`.+o/+ossyyyhys:.::--:-----
-------:---:yhhhhhhysyyy++ohhhhhhhh:  /hhdhoyhmNMMMNNNmmmdddhhhysssoo+ooossoosyyyyyyysyo..:--------
-------::---:yhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyhy:-/yhhy::/ohNNNNNNmmmmmmmmddhhhhyyyyysyyyyyhhyyyyysss:.:--------
-------::----:ohhhhyyssyyyyyyys-.-oyhhhhyo-..-:smmmmmmmmNNNNNmmdddddddddddddddhsshhyysoss/-:--------
----..---.-----/yhyyyyyyyyyhhyo  -syyyyo-....-ydmmmmmmmmmNNNmmmmmddhhddddmmdd+ `/hys+:ss//+/-------
-...-------:-----shyyhhhhhhyyyy+-:osssys-...`..yddddddddddddmNNNmd+-.:sddddddd+ /hys-`++/+yy-------
--...--:----------/yhhhhhhhhyyyysssosyy/......:hhddddddds//ohmmmms  :ddddddhhooyhyo-.o/::/:.------
--------------:::---ohhhhhhyyyyyyysyyyyssssssyyhhdddhdd+`  :hdddd/..:yddddddhhhhhyyso+s+---`..---..
--.---.-------:-----.:shhyyyyyyyyysssssyhhhhhhhhhhhhhhds` `/hddddddddddhddhhhhhhssssooo+/:-`...----
--..------------------.:oysyyyyyys///oyoyyyyhhhhhhhhhhhdhyssyhdddddhhhhhhhdhhhhy/.-osooo//:-..-.---.
-------.-----------.-:-..:osyyyyys+o+//ssyyyyys::/shhhhhddhhhhhhhhhyyyhhhhhhhyy+ `os+o+:-:..-------
----..------.---------.--..:oyyyyyo+:-:oyyyyyh.  .yyhhhhhhhhhhyyy/--:oyhhhhhyyo.-oso++:-::.--------
----.-.---..--.----.------...-+syyysoossssyyyyo-`.+yyyhhhhhhhhysy+  :yhhhyyyyyyyso++:-::...------.
-----------.--------.---------../oyyyyyssyyyyyyyyyhhhyyhyyhhhyyyyy:..:shhyyyysssssso+/-:/-.-.-------
----..----------:--------.---....`-+ssssyyyyyyyyyyyhyyyyyyyyyyyyyhhhyhhyyyyyyss+::++:-:/:`.-..------
--:-...--....---------------....-..`.:ossyyyyyyyyyyyyyyyssooosssysssosyyyyyyss+` .+/--::``..`.------
--.-....----.--------..----...-----....-+ssyyyyyyyyyysssssosssssys/.`./ossssso/`-o/-:::``.....-.----
-..-...-----.--..-------------:-..---....`-+syyyyyyyyyyssyyssssss+  `:++ooo++///:-::-``........----
----...-.---......----..-------------.-.-..`.:+syyyyyyyysssssooooo/:/+++/++///:---::.`..........--.-
.---.----.--...--.----.------.--.---..---....```-/oossyysyysoo///::///:::::::::::-.``......-....--..
-........----.------.--------------...----.....`````.:+ossssso++//:///:////:::-.```...--....--------
--.--....-------.--..-...---------.-..---....-.....``` `.-://+++//+//////:-.``````....--..-....----.
---....-------..---..-----.--------------.-----....`..````` ````..````````````....-.---..-...-----.
-....---..--.-----...--------.--------..--------......-.-..`.`````````````.....--.----..-......--...

   _____  ________ _ __
 __ / / _ | / __/ __ \/ |/ /
 / // / __ |_\ \/ /_/ /  / 
 \___/_/ |_/___/\____/_/|_/ 
               
A tool suite for butchering password lists.

1. lensort.pl
2. handiness 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.
B.
C.

  emmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/
  """"""|_____   lensort     /
        """""""""--------"""`


  \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mmmmmme
  \    handiness  _____|""""""
   `"""--------"""""""""  emmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/
  """"""|_____   iterate     /
        """""""""--------"""`  \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mmmmmme
  \    charmunge  _____|""""""
   `"""--------"""""""""  emmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/
  """"""|_____   casejumble   /
        """""""""--------"""`


  \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mmmmmme
  \    charjumble  _____|""""""
   `"""--------"""""""""


  emmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/
  """"""|_____   wordmash    /
        """""""""--------"""`


  \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mmmmmme
  \           _____|""""""
   `"""--------"""""""""


  emmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/
  """"""|_____           /
        """""""""--------"""`


  \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mmmmmme
  \           _____|""""""
   `"""--------"""""""""

  emmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/
  """"""|_____           /
        """""""""--------"""`


  \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mmmmmme
  \           _____|""""""
   `"""--------"""""""""

  emmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/
  """"""|_____           /
        """""""""--------"""`

You can’t perform that action at this time.