Skip to content
iNapi jest alternatywą dla NapiProjektu pod Mac OS X. Możesz go pobrać, skopiować i rozdawać tak często, jak chcesz, właściwie, im więcej tym lepiej.
Objective-C
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Sparkle.framework Automatic updates with sparkle framework. Aug 2, 2012
iNapi.xcodeproj Add INErrors Sep 22, 2012
iNapi INPMovieFilter: bug fix Nov 19, 2013
iNapiTests Initial commit Aug 2, 2012
.gitignore
README.md Initial commit Aug 2, 2012

README.md

iNapi

iNapi jest alternatywą dla NapiProjektu pod Mac OS X. Możesz go pobrać, skopiować i rozdawać tak często, jak chcesz, właściwie, im więcej tym lepiej.

You can’t perform that action at this time.