Permalink
Browse files

added some keys required by 6.4

  • Loading branch information...
wodor committed Dec 19, 2011
1 parent 99c5582 commit 1273ae32e61c4faef65e98b3b8ac38a08444fd64
View
@@ -0,0 +1 @@
+.idea/
@@ -77,6 +77,6 @@ <h1>Klienci</h1>
<p><span class="helpButton">Opis</span>.
<br>Napisz krótką informację o kliencie.</p>
-<p>Kliknij <span class="helpButton">Zapisz</span> aby zachować dane o nowym kliencie; kliknij <span class="helpButton">Skasuj</span> aby oupścić formularz, bez zapisywania danych.</p>
+<p>Kliknij <span class="helpButton">Zapisz</span> aby zachować dane o nowym kliencie; kliknij <span class="helpButton">Anuluj</span> aby oupścić formularz, bez zapisywania danych.</p>
@@ -159,6 +159,7 @@
'LNK_ACCOUNT_LIST' => 'Klienci',
'LNK_NEW_ACCOUNT' => 'Dodaj klienta',
+ 'LNK_IMPORT_ACCOUNTS' => 'Import Klientów',
'MSG_DUPLICATE' => 'Stworzenie tego wpisu może spowodować zduplikowanie danych. Możesz wybrac jedną z poniższych możliwości, lub kliknąć na [Dodaj klienta], aby utworzyć nowego klienta, korzystając z danych wprowadzonych wcześniej.',
'MSG_SHOW_DUPLICATES' => 'Wprowadzając tego użytkownika prawdopodobnie powielasz istniejące dane. Możesz wybrać dane z listy lub kliknąć Dodaj klienta aby kontynuować wprowadzanie danych zachowując wartości z formularza.',
@@ -385,6 +385,7 @@
'LBL_MODIFIED_USER' => 'Użytkownik modyfikujący',
'LBL_LOG_ENTRIES' => 'Wpisy logu',
+ 'LNL_NEW_CAMPAIGN_WIZARD' => 'Kreator Kampanii',
);
@@ -165,6 +165,7 @@
'LNK_SENT_EMAIL_LIST' => 'Wysłane wiadomości',
'LNK_TASK_LIST' => 'Zadania',
'LNK_VIEW_CALENDAR' => 'Dzisiaj',
+ 'LNK_VIEW_MY_INBOX' => 'Skrzynka Odbiorcza',
'LBL_LIST_ASSIGNED' => 'Przydzielone',
'LBL_LIST_CONTACT_NAME' => 'Nazwa kontatku',
@@ -103,6 +103,7 @@
'LNK_NEW_OPPORTUNITY' => 'Dodaj temat',
'LNK_OPPORTUNITY_REPORTS' => 'Raporty tematów',
+ 'LNK_IMPORT_OPPORTUNITIES' => 'Import tematów',
'LNK_OPPORTUNITY_LIST' => 'Tematy',
'ERR_DELETE_RECORD' => 'Muszisz wybrac rekord, aby usunąć temat.',

0 comments on commit 1273ae3

Please sign in to comment.