A 45-minutes talk to introduce k8s and its benefits
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
slides
.gitignore
README.rst

README.rst

K8S nowy linux? Efektywne budowanie platformy z K8S

Wprowadzenie do Kubernetesa oraz omówieni korzyści K8S w kontekście mojego doświadczenia z dwóch startupów, jeden z branży mobile ecommerce i jeden FinTech.

Slajdy z mojego 45 minutowego talku z ITechday 2018

Prezentacja:

Jeśli podobała Ci się prezentacja, możesz dać Like do LI posta o rozszerzonej prezentacji w języku angielskim.

W przypadku pytań, możesz się skontktować drogą emailową, telefonicznie, albo przez FB. Kontakt znajdziesz w prezentacji.