Skip to content
Permalink
1.8.1
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
44 lines (40 sloc) 1.67 KB
Wymienione osoby miały mniejszy lub większy wpływ na rozwój biblioteki
i klienta. Niektórzy pisali kod, pomagali analizować protokół, testowali
na różnych systemach, inni podsyłali patche i bugreporty. Jeśli ktoś
został pominięty, niech da znać. W każdym razie za to, jak wygląda ekg i
libgadu, odpowiedzialni są (w porządku alfabetycznym):
Tomasz Chiliński <chilek@chilan.com>
Piotr Domagalski <szalik@szalik.net>
Rafał Florek <raf@regionet.regionet.pl>
Dawid Jarosz <dawjar@poczta.onet.pl>
Tomasz Jarzynka <tomee@cpi.pl>
Robert J. Woźny <speedy@ziew.org>
Wojtek Kaniewski <wojtekka@irc.pl>
Marek Kozina <klith@irc.pl>
Marcin Krzyżanowski <krzak@hakore.com>
Piotr Kupisiewicz <deli@rzepaknet.us>
Adam Ludwikowski <adam.ludwikowski@wp.pl>
Piotr Mach [pm] <p@gg.wha.la>
Rafał Malinowski <malinowskirafal@wp.pl>
Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@pld-linux.org>
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>
Marcin Ślusarz <joi@kadu.net>
Adam Wysocki <gophi@ekg.chmurka.net>
Piotr Wysocki <wysek@linux.bydg.org>
Jakub Zawadzki <darkjames@darkjames.ath.cx>
Marek Antoniak <kfazi@kfazi.polnet.trzepak.pl>
Michał Bartoszkiewicz <embe@magma-net.pl>
Wojciech Bojdoł <wojboj@htcon.pl>
Artur Gawryszczak <gawrysz@camk.edu.pl>
Krzysztof Gibas [sdas] <duparyba@wp.pl>
Stanisław Gurgacz <sgurgacz@o2.pl>
Rafał Janiczek <jojo@dexter.zst.bytom.pl>
Marcin Mikuła <meecash@meecash.prv.pl>
Jacek Osiecki <joshua@ceti.pl>
Adam Osuchowski <adwol@polsl.gliwice.pl>
Paweł Pruszkowski <arim@botrm.org>
Adrian Smarzewski <adrians@aska.com.pl>
Adam Strzelecki <ono@java.pl>
Szymon Zygmunt <zigi@student.agh.edu.pl>
Wykorzystano kod udostępniony na zasadach domeny publicznej autorstwa:
Steve Reid <steve@edmweb.com>