No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
dumps
Makefile
README
config.c
config.h
device.c
device.h
main.c
main.h
serial.c
serial.h

README

  seprog-0.3
  (C) Copyright 2003-2006 Wojtek Kaniewski <wojtekka@irc.pl>

  Program został przeniesiony do Win32 przez Krzysztofa Rusockiego
  <kszysiu@iceberg.elsat.net.pl>

  Przykłady użycia:

   seprog -c at89c51 -e -w program.bin

     Wyczyści i zaprogramuje AT89C51 plikiem program.bin. Programator
	 podłączony do portu wskazanego przez /dev/seprog.

   seprog -p /dev/ttyS0 -c at89c2051 -r plik.bin

     Czyta zawartość AT89C2051 i zapisuje do pliku plik.bin. Programator
	 podłączony do portu /dev/ttyS0.

  Historia zmian:

  - 0.3 - zmiana sposobu podawania parametrów
  - 0.2 - kompiluje się za pomocą Cygwina i mingw32,
      dodana obsługa AT29C010,
	  wyświetlanie postępu.
  - 0.1 - pierwsza wersja.