New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Review lại các bản dịch, và đảm bảo theo "Glossary" và "Style Guide". #3

Open
htdat opened this Issue Feb 27, 2017 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@htdat
Member

htdat commented Feb 27, 2017

Sau khi task #2 hoàn thành, chúng ta sẽ tiến hành nâng cao chất lượng bản dịch theo "Glossary" và "Style Guide".

@dinhtungdu

This comment has been minimized.

Collaborator

dinhtungdu commented Mar 25, 2017

Chúng ta sẽ kiểm soát tiền độ và phân công task này tại địa chỉ sau: https://goo.gl/3t2icN

Nhằm giúp mọi người dễ dàng review và tránh việc chồng chéo, nhiều người cùng dịch một từ, bạn có thể theo quy trình sau:

  • Điền thông tin về status trong quá trình review. Ví dụ khi bắt đầu dịch một từ, điền inprogres vào cột Status. Sau khi dịch xong điền done.
  • Ghi tên owner dịch từ đó vào cột Owner. Tốt nhất là tên profile trên wordpress.org.
  • Tiến hành dịch bằng cách click vào link ở cột Link for Translation. Đây là link đã được lọc sẵn các câu chứa từ cần dịch, giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.
@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Apr 9, 2017

@dinhtungdu sorry e, task này anh ngâm lâu quá.

https://vi.wordpress.org/team/2017/04/09/ra-soat-lai-cac-ban-dich-dua-tren-style-guide-va-glossary/

Cứ để Open để theo dõi nhé.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment