New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add PTE #42

Open
khoipro opened this Issue Nov 14, 2017 · 10 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@khoipro
Member

khoipro commented Nov 14, 2017

Nhằm tăng tiến độ dịch, mình sẽ triển khai việc add thêm các PTEs phù hợp với từng project. Tất cả đều được list ra ở đây.

@khoipro khoipro added this to the Tháng 11/2017 milestone Nov 14, 2017

@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Nov 14, 2017

WP Super Cache - added @chuduc (HOSTVN.NET Team)

@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Nov 14, 2017

Cần bổ sung guide để hướng dẫn PTE. Nhiều PTE sẽ muốn dịch tại máy thông qua Loco Translate thay vì sử dụng dịch trực tiếp trên translate.wordpress.org. @htdat có setup đc document không?

@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Nov 14, 2017

@khoipro : Là viết document hướng dẫn hay thế nào hả anh?

@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Nov 14, 2017

Ừ, dạng 1 Handbook dành cho PTE của mình. Theo anh thì nó khá simple, chắc vài cái screenshot + giới thiệu là đủ thôi.

@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Nov 14, 2017

Yoat SEO - added @thanhlt (DesignWall - MakiPlace).

@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Nov 14, 2017

Ừ, dạng 1 Handbook dành cho PTE của mình. Theo anh thì nó khá simple, chắc vài cái screenshot + giới thiệu là đủ thôi.

#43

Nhằm tăng tiến độ dịch, mình sẽ triển khai việc add thêm các PTEs phù hợp với từng project. Tất cả đều được list ra ở đây.

Cái này note thêm một chút là sẽ có những request từ Polygots, kiểu dạng này nhé https://make.wordpress.org/polyglots/2017/06/21/hello-admin/

@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Jul 26, 2018

Thành (https://www.facebook.com/thanhlt90) request để trở thành PTE cho WooCommerce. @htdat duyệt tuần này nhé.

@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Jul 26, 2018

@htdat remove nick chuduc ra khỏi WP Super Cache nhé.

Anh không thấy tiến triển bản dịch hơn gì cả.

@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Jul 26, 2018

@htdat remove nick chuduc ra khỏi WP Super Cache nhé.

Em ko tìm được WP.org profile ở đây https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/wp-plugins/wp-super-cache

Thành (https://www.facebook.com/thanhlt90) request để trở thành PTE cho WooCommerce. @htdat duyệt tuần này nhé.

Profile trên WP.org là gì nhỉ?

@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Jul 26, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment