New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Tạo showcase trên vi.wordpress.org #5

Open
htdat opened this Issue Mar 5, 2017 · 10 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@htdat
Member

htdat commented Mar 5, 2017

Task chính: #4

Hướng dẫn:

 1. To avoid any conflict of interest, it’s expected that validators and translators will not use their own sites as examples of good WordPress sites in their showcase. The WordPress community is large and examples of WordPress sites are very easy to find.

Một số site lớn dùng WordPress:

Đề xuất tiêu chí các site được đưa vào đây

 • Không phải site của admin/editor của vi.wordpress.org (như ở link phần Kỳ vọng chung ở trên)
 • Nội dung phù hợp với văn hoá Việt Nam, không liên quan tới chính trị, tôn giá...
 • Site phải có lượt truy cập đủ lớn, ví dụ trên 100,000 người truy cập trong 1 tháng. Có thể check trên trang này: https://www.similarweb.com/
 • Tiêu chí khác? Vui lòng đóng góp bên dưới?

@htdat htdat referenced this issue Mar 25, 2017

Closed

Cải thiện trang vi.wordpress.org #4

6 of 6 tasks complete
@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Mar 26, 2017

Site của 1 nhóm blogger chuyên đi du lịch: https://www.similarweb.com/website/yeumaybay.com
Được khá nhiều hãng máy bay support. Chủ yếu review chất lượng dịch vụ, ít sử dụng Affiliate links.

@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Mar 26, 2017

Nền tảng Affiliate có vẻ ổn ở Việt Nam: https://accesstrade.vn

@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Mar 26, 2017

 • Trang yeumaybay.com thì chỉ được khoảng 16K hàng tháng

 • https://www.similarweb.com/website/accesstrade.vn#websiteContent thì được 2M view, nhưng chủ yếu là đi vào click.accesstrade.vn (chiếm 65%), trong khi site chính là WordPress accesstrade.vn thì chỉ khoảng gần 6%, xấp xỉ 120,000 visit, nên chắc cũng được.

Có trang canhme.com có vẻ cũng OK, 658,000 visit - https://www.similarweb.com/website/canhme.com

@khoipro

This comment has been minimized.

Member

khoipro commented Mar 29, 2017

canhme.com cũng ok đấy, của Luân Trần.

@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Jul 21, 2017

mecon.vn

@nguyenvanduocit

This comment has been minimized.

Collaborator

nguyenvanduocit commented Sep 13, 2017

accesstrade.vn có vẻ quá xa với expectation.

Rosetta sites are expected to not include advertising and affiliate marketing and to link only to websites that benefit the local community. Rosetta sites can not link to websites containing advertising for businesses or individuals.

@nguyenvanduocit

This comment has been minimized.

Collaborator

nguyenvanduocit commented Sep 13, 2017

Một lựa chọn gần bằng 100k: http://50mm.vn : 87.79K, không quảng cáo, đẹp.

@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Sep 14, 2017

Rosetta sites are expected to not include advertising and affiliate marketing and to link only to websites that benefit the local community. Rosetta sites can not link to websites containing advertising for businesses or individuals.

Cái này nên áp dụng cho cả các site trong showcases.
Còn lưu ý chút Rosetta sites là các site của các nước (hoặc ngôn ngữ) như vi.wordpress.org, ru.wordpress.org, v.v.

@htdat

This comment has been minimized.

Member

htdat commented Sep 14, 2017

Một plan tốt hơn là:

 1. Mình chốt lại các tiêu chí, quá trình để lựa chọn, và có một post/page public ở vi.wordpress.org hoặc vi.wordpress.org/team

 2. Chọn lấy một số site mà các Locale Manager tự đề xuất -- nhưng các Locale Manager không được có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp tới site được đề xuất.

 3. Đẩy thông tin lên và kêu gọi mọi người submit:

 • Vừa có các site lớn tự submit nếu họ muốn kiếm chút backlink, hay các agency muốn quản cáo cho mình
 • Mình vừa promote được bản thân site vi.wordpress.org.

@khoipro khoipro changed the title from Tạo showcaes trên vi.wordpress.org to Tạo showcase trên vi.wordpress.org Sep 30, 2017

@htdat

This comment has been minimized.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment