Mac OS X Platform VLCKit Demo and SDK
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
wuqiong update vlc to 2/12/2015 with commit:6ad2d7073c91ac92ae6a7d3858120431…
…0901983a

	drop diveinedu osd text.

Signed-off-by: 吴琼 <memccpy@gmail.com>
Latest commit 2ba7a48 Feb 13, 2015

README.md

戴维营卫视

是一个长沙戴维营教育学员所开发的Mac平台音视频多媒体万能播放器。
这个项目运用了功能强大的开源音视频项目VLC以及其他开源项目。
我们把已经编译好的Framework顺带这个Demo开放出来,
为有需要的朋友们省去复杂的编译过程,直接使用本Demo项目下Frameworks目录下的
VLCKit.framework就可以啦。

本SDK支持众多的音视频和流媒体格式:
音频格式:
aac | aiff | aif | amr | aob | ape | axa | flac | it |
m2a | m4a | mka | mlp | mod | mp1 | mp2 | mp3 | mpa |
mpc | oga | oma | opus | rmi | s3m | spx | tta |
voc | vqf | wav | wma | wv | xa | xm


视频格式:
3gp | 3gp | 3gp2 | 3gpp | amv | asf | avi | axv | divx |
dv | flv | f4v | gvi | gxf | m1v | m2p | m2t | m2ts |
m2v | m4v | mks | mkv | moov | mov | mp2v | mp4 | mpeg |
mpeg1 | mpeg2 | mpeg4 | mpg | mpv | mt2s | mts | mxf |
nsv | nuv | oga | ogg | ogm | ogv | ogx | spx | ps | qt |
rec | rm | rmvb | tod | ts | tts | vob | vro | webm |
wm | wmv | wtv | xesc

流媒体: rtp | rtsp | rtmp | http 等等

字幕格式:
cdg | idx | srt | sub | utf | ass | ssa | aqt | jss
| psb | rt | smi | txt | smil

抓图: 戴维营卫视抓图


小组讨论: ![小组讨论现场](https://raw.github.com/wuqiong/VLCKit-SDK/master/discuss.jpg)