Skip to content
aplikacja dotycząca wyrzucania śmieci
Ruby CSS HTML JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
lib/tasks
log
public
spec
tmp/upload_files
.gitignore
.rspec
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Wyrzuc.to

Wyrzuc.to to aplikacja informująca mieszkańców Gdańska o tym gdzie, kiedy powinni wyrzucać śmieci. Aplikacja jest tworzona w porozumieniu z miastem Gdańsk w ramach stażu organizowanego przez Fundację ePaństwo.

Serwer stage

Codeship Status for wyrzucto/wyrzuc.to

Analiza

Analiza dla Miasta Gdańsk

Funkcjonalności

Podstawowe funkcje na których na początku się skupimy:

We wstępnym badaniu zostały wytypowane następujące funkcjonalności, jako kandydaci do wdrożenia w przyszłości.

Podobne aplikacje

W Polsce:

Na świecie:

Jakość kodu

Żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku podczas pracy nad projektem korzystamy z PolishGeeks Dev Tools gema który łączy wiele statycznych analizerów kodu

uruchamiamy go z konsoli:

bundle exec rake polishgeeks:dev-tools:check

Dopiero po sprawdzeniu możemy wysłać commit.

You can’t perform that action at this time.