Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Przykrywające się wzajemnie oznaczenia na mapie przy zbliżeniu #98

Open
andrzejkaszkowiak opened this issue Jul 19, 2016 · 1 comment
Open

Comments

@andrzejkaszkowiak
Copy link

@andrzejkaszkowiak andrzejkaszkowiak commented Jul 19, 2016

Oznaczenia znajdujące się w jednym miejscu nachodzą na siebie i przykrywają się wzajemnie w przybliżonym widoku.

Widok z oddalenia:
screen shot 2016-07-19 at 22 50 24

Przybliżony widok lokacji:
screen shot 2016-07-19 at 22 50 41

@KrzysztofMadejski

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@KrzysztofMadejski KrzysztofMadejski commented Jul 20, 2016

To uwaga do ludzi z ZUT, żeby trochę rozsuwali te punkty, które się pokrywają. Dzięki za zgłoszenie!

A swoją drogą czy nie jest mylące, że typy wizualizowane jako cluster nie pokrywają się z tym co pod spodem? To był na szybko skonfigurowany MarkerClusterer. Ikona grupy jest pojedynczą ikoną, nie ma możliwości wgrania kilku.

Opcją jest przerobienie marker-clusterer, tak żeby sam układał kilka ikon jedna na drugiej zgodnie z typami tego co jest pod spodem. Ale nie wiem jak z wydajnością takiego rozwiązania..

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.