Cloud studying
Pull request Compare This branch is 13 commits behind jkotur:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
doc
.gitignore
README

README

Ten plik posluzy jako przykladowy plik/zmiane ktora bedziem sledzic naszym nowym cudownym narzedziem:
issues 2.0

zamykamy zadanie 2 :D